878. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2013 v 03:00.


ZÁPLAVY BUDOU VŠEDNÍM JEVEM A POZNÁTE, KTERÉ ČÁSTI SVĚTA NEJVÍCE ROZHNĚVALY MÉHO OTCE


Má vroucně milovaná dcero,

moji následovníci, včetně těch, kteří nevědí o těchto poselstvích, budou všude přitahováni do mých kostelů, jak Mne budou v tomto čase hledat. Pro můj dar Ducha Svatého budou shromážděni v úkrytu mého srdce. Ve světě budou cítit tíseň a budou vědět, že potřebují moji pomoc, mají-li zůstat pevní v mém učení.

Mnozí pocítí ve vzduchu změny, jak nepřátelé Boha začnou dávat najevo svůj nenávistný plán k oklamání světa, své ohavné skutky schvalování hříchu ve všech jeho podobách. Svět bude zachvácen záplavou utrpení a mnozí budou šokováni všude viděnými snahami vytváření model ze všech druhů hříchu.

Tělesným hříchům se bude tleskat. Ješitnost a chorobná sebeláska bude vidět po celém světě. Posedlost sebou samým se jako nikdy dřív bude brát jako nezbytnost. Těmi, kdo nebudou tato potěšení vyhledávat, bude opovrhováno a budou se cítit jako ztroskotanci. Hříchy Zlého budou oslavovány, a jakmile se lidé ocitnou vtaženi do tohoto šílenství, světu budou ukázány přívaly hněvu, kdy můj Otec smete mnohé části mnoha zemí. Záplavy budou všedním jevem a vy poznáte, které části světa nejvíce rozhněvaly mého Otce, až v hněvu budou vylévány vody na národy.

Všechny vaše zkažené národy zakusí z první ruky, jak budou trestány hříchy těla. Můj Otec zastaví Zlého v zmocňování se duší těch, kteří jsou vinni tímto hříchem, aby jim zabránil zamoření dalších. Budou zastaveni. Už jim nebude dovoleno pokračovat s jejich nákazou. Toto zlo bude označeno a všude budete svědky božského zásahu mocí Boha.

Modlete se o milosrdenství, vy, které mohou postihnout tyto tresty. Ochráním ty, kteří se ke Mně obrátí a budou prosit o ochranu.


Váš Ježíš


zpět