877. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2013 v 12:49.


VĚZTE, ŽE BOLEST Z ODMÍTNUTÍ BUDE PRÁVĚ TAKOVÁ, JAKOU JÁ A MOJI APOŠTOLOVÉ JSME MUSELI VYTRPĚT BĚHEM ČASU MÉHO POBYTU NA ZEMI


Má vroucně milovaná dcero,

ani jeden z vás není duší tak čistý, aby mohl soudit jiné v mém jménu. Ale vězte, že vy, kteří jste Mi věrní a následujete mé učení – budete muset unést hodně smutku, až se budete muset dívat na to největší zlo, jemuž bude svět čelit.

Ve jménu sociální spravedlnosti a sociálního soucítěni falešný prorok stanoví cíl, v který svět uvěří, evangelizaci a vybudování moderní církve. Tato církev bude jakoby ku prospěchu všem hříšníkům a zahrne i ty, jejichž hříchy jsou pro Mne nepřijatelné.

Vy, moji milovaní následovníci, budete pokládáni za kacířskou sektu, protože budete dál hlásat Pravdu. Každá snaha zůstat Mi věrni, bude ostře napadána. Budete vyvrženi a označeni za pravicové disidenty. Všechno úsilí o zachování tradic posvátných obřadů bude ignorováno.

Moc těch, kteří uvedou v omyl mé církve na zemi, nesmí být podceněna, protože milióny posvěcených služebníků přijmou novou falešnou doktrínu. Budou mylně věřit, že toto nové učení je formou hlásání evangelia. Jejich podpora, jako ochotných služebníků ohavnosti, ji udělá velmi těžkou pro ty křesťany, kteří znají Pravdu. Jejich hlasy budou jako šeptání mezi řevem těch, kteří se stanou otroky lží, vytvořených v mém jménu.

Vězte, že bolest odmítnutí bude právě taková, jakou Já a moji apoštolové jsme museli vytrpět během času mého pobytu na zemi. Kněží tehdejší doby, hlásající, že milují Boha, neváhali umlčet hlasy mých stoupenců, přinášejících jim zprávy o tom, kdo jsem. Tentokrát, kdy ohlašuji svůj Druhý příchod, moji proroci a moji stoupenci shledají mučivým, že jejich hlasy nebudou brány v úvahu a že budou obviněni z rouhání.

Přestože se moji následovníci šíří a rozrůstají, budou jako žebráci a stoupat na pahorek Kalvárie – nazí, s ničím mimo své víry. Zatímco budou udržovat plamen mého Světla živým v mé církvi – mé pravé církvi – nikdy se neodchýlí od Pravdy a ponesou na svých zádech těžký kříž. Je to kříž spásy, neboť na svých chabých, znavených zádech, ponesou hříchy těch, kteří Mě opustili. Jejich úděl bude těžký. Pro svou lásku ke Mně budou trpět kvůli ostatním, aby zachránili jejich politováníhodné duše.

Tyto duše si nezasluhují, aby byly zachráněny. Budou zachráněny jen proto, že jsem se rozhodl je zachránit. Budou Mě urážet, přivodí strašná utrpení mým věrným následovníkům a budou mučit mou armádu zbylých. Přesto je zachráním kvůli víře těch v mé armádě zbytku.

Ostatní, kteří jste prodali své duše šelmě, vězte toto: Nemusíte věřit v peklo, ale Já vám odhalím, jaké utrpení vám přinese. Den, ve kterém vám ukážu míru muk v pekle, vás vyděsí a mnozí z vás budou křičet o mé milosrdenství. A Já vás zachráním, budete-li prosit, abych vám odpustil. Udělám to během dne Velkého varování. Vy, kteří uvidíte palčivé ohně pekla a neobrátíte se ke Mně – nepřežijete Varování a chvíle, kdy Mě odmítnete, bude vaše poslední.

Vy všichni, kteří zůstanete oddáni Mně a věrni mému Slovu – i když budete trpět – budoucnost ležící před vámi, je budoucností velké slávy.

Vy, kteří nedbáte mého Varování nebo nenasloucháte Pravdě, budete ve velkém nebezpečí.

Vy, kteří uctíváte šelmu a následujete falešného proroka do nového světového náboženství, budete spolu s nimi zaživa vrženi do spalujících ohňů pekla.

Pravda má hořkou chuť, ale přijmete-li ji, přinese vám věčný život, kde spolu se svými milovanými si budete navždy užívat mého království. Neodstřihujte pupeční šňůru k věčnému životu, nebo budete trpět strašným utrpením a nebude vám dopřána úleva.


Váš Ježíš


zpět