876. Poselství Matky Spásy ze dne 9. srpna 2013 v 18:38.


KTERÝ ČLOVĚK BY KDY DOKÁZAL ODMÍTNOUT TAKOVOU NOVOU DOKONALOU EXISTENCI


Mé dítě,

Zlý vynaloží veškeré úsilí k podněcování všech duší, včetně těch, které jsou nejblíže srdci mého Syna, aby odmítly a popřely jeho Druhý příchod.

Právě tak, jako duch zla bojoval proti mně, Matce Boží, v době vedoucí k narození Ježíše, budete svědky stejného odporu, jak se přibližuje jeho Druhý příchod.

Mnozí lidé jsou slepí ke slibu mého Syna, když řekl, že přijde znovu. Mnozí, kteří nepřijímají, že k jeho Druhému příchodu dojde brzy, jsou nepřipravení, protože se nemohou smířit s tím, že se to stane za jejich života. Kdežto ve dnech krátce po smrti mého Syna na kříži, jeho apoštolové mysleli, že budou svědky jeho Druhého příchodu. Tato víra byla rozšířená v myslích křesťanů i mnoho století později. Ale dnes tomu tak není. Někteří věří, že Druhý příchod se odkazuje na starou část Písma svatého a že je to událost, která bude patřit budoucnosti. Nevěří, že Druhý příchod má pro ně v dnešním moderním světě nějaký význam. Všechno v dnešním světě je založeno na materialismu, moderní lidské inteligenci a na velkých zázracích, vycházejících z velkých pokroků vědy.

Děti, musíte se připravit. Nesmíte být vyděšené. Je to proto, že jste velmi milované mým Synem, že se vrací brzy, aby vám přinesl velký pokoj, vysvobození ze smutku a beznaděje – které jsou přímým důsledkem hříchu ve světě.

Druhý příchod Krista je to, co lidstvo potřebuje k přežití. Kdyby Ježíš nepřišel brzy, jak bylo předpověděno, pak by svět byl zničen a člověk by byl opuštěn. Tento dar vám přinese nový život, nový zázračný a nádherný začátek v Novém ráji. Bude to ta největší obnova na zemi a s ní přijde věčný život. Který člověk by kdy dokázal odmítnout takovou novou, dokonalou existenci. Žádný by se neobrátil zády, pokud by získal plné vědomí o této nové éře pokoje, kde bude obnoven ráj. Ani jediný hříšník by nechtěl být vyloučen, ale naneštěstí, mysl mnohých bude oslepena k Pravdě. Místo toho budou věřit, že mír bude jejich, když spolknou lži, které jim budou brzy předloženy, v chybné víře, že pocházejí od Boha.

Modlete se, modlete se, děti, abyste byly požehnané darem vidění, danému těm, kteří jsou hodni, aby jim byl udělen dar Ducha Svatého. Jen ti, kteří přijmou moc milosrdenství rukou Boží, budou vzati do života věčnosti.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět