875. Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2013 v 16:50.


DUŠE NEMŮŽE BÝT ZNOVU UZDRAVENA, DOKUD NEUZNÁ VELIKOST BOHA


Má vroucně milovaná dcero,

lidé plně nechápou, co znamená být sjednocení s mým srdcem. Já, Ježíš Kristus, jsem přišel vysvobodit lidstvo z jeho otroctví hříchu. Hřích vznikl, když Lucifer věřil, že je větší než Bůh. Kvůli jeho zlé žárlivosti pokoušel lidi – první Boží děti, Adama a Evu – aby se od Boha odvrátily.

Má smrt dala všem Božím dětem dar spásy. Mnoha lidem ve světě, všech náboženských vyznání, včetně těch, kteří v Boha nevěří, nebo Boha popírají, a dávají před Ním přednost falešným idolům, je nabídnut tento dar spásy. Ne všichni tento dar přijmou. Já přicházím ke každému z vás jako Spasitel. Přijdu před každého, abych vám dokázal Pravdu před Posledním dnem. Přijdu nabídnout dar věčného života dokonce i těm, kteří těžce zhřešili v očích Boha.

Sláva Boží je vaší cestou vpřed, a abyste obdrželi tento dar, vše, co musíte udělat, je přijmout mé milosrdenství. Bůh je všemohoucí, mocný a v každém směru dokonalý. Je velice milován všemi anděly a svatými v nebesích. Je velice milován mnoha dušemi, které jsou naživu v dnešním světě. Všechny uvidí jeho velkou slávu v novém nebi a nové zemi.

Bůh člověka nepotřebuje. Jen kvůli své lásce k lidem posílá Mě, svého milovaného Syna, jim přinést ještě jednou věčný život, který slíbil. Proto je trpělivý. Proto se odvrací a zakrývá si oči před hříchem v naději, že se jeho děti k Němu obrátí a přijmou jeho lásku.

Láska je mocná, když je čistá a pochází z Boha. Když je duše čistá, bude snadno vtažena do lásky Boží. Duše, které potřebují být očištěny, přijmou Boží lásku, přijmou-li utrpení, které je třeba, aby dosáhly plnosti. Duše jí však nemůže dosáhnout, neuzná-li Boží velikost a neskloní se před Ním v pokorné služebnosti.

Den, kdy vám všem bude ukázána cesta k spáse, je blízko. Každičkému hříšníku bude dána příležitost natáhnout ruku k Bohu. Ty, kteří to udělají, zahrnu svým milosrdenstvím.


Váš Ježíš


zpět