873. Poselství Matky Spásy ze dne 6. srpna 2013 v 19:37.


NEUMOŽŇUJTE SVOU TOLERANCÍ POHANŮM OVLÁDNOUT BOŽÍ CÍRKVE


Mé dítě,

nesmíš nikdy naslouchat těm, kteří napadají tato poselství Nejsvětější Trojice, neboť tě budou vyrušovat v této práci. Měj na paměti, že na tuto misi bude útočeno více než na jakoukoliv jinou kvůli její závažnosti. Posměch, zesměšňování a kritika budou pokračovat až do Posledního dne, kdy dostaneš poslední poselství.

Plán k znevážení těchto poselství zesílí a nenávist se vystupňuje, takže, prosím, buď připravena. Tato poselství nemohou být ignorována ani věřícími nebo nevěřícími, neboť Boží Slovo nikdy neprojde bez povšimnutí. Nenávist vůči Bohu ve světě je právě teď všude a ti, kdo v těchto časech hlásají jeho Slovo, budou trpět.

Pravda byla vždy odmítána již od doby, kdy Bůh na počátku poslal své proroky, aby varovali jeho děti před nebezpečím pohanství. Pohanství je pravý opak Pravdy – Božího Slova. Ty ubohé duše, které uctívají falešné bohy, vzbuzují u mého Otce silný hněv. On je žárlivým Bohem, neboť skrze Něj všechny věci povstaly. Je všemohoucí. Je milující Bůh, ale jeho hněvu je třeba se bát, když pohané zamořují ty, které miluje.

Když se Boží děti – ty, které v Něj věří a uctívají Ho skrze jeho milovaného Syna, Ježíše Krista – pokoušejí sjednotit se všemi dušemi, všemi náboženstvími, pak musí být velmi opatrné. Bůh chce, aby všechny jeho děti se vzájemně milovaly, bez ohledu na rasu, víru nebo národnost. Co však nepřipustí, je, aby křesťané přijali pohany do svých církví. Stane-li se to, pohané zcela odstraní všechny stopy křesťanství. Pro Boha je urážlivé přijímat Pravdu – Boží Slovo – a ponechat prostor lžím, aby ji znečistily.

Boží proroci varovali lidstvo před přijetím pohanství, protože vede k úplné zkáze. Když se to stane, národy, které dovolí tuto ohavnost ve svých církvích, budou bez milosti smeteny.

Neumožňujte svou tolerancí pohanům ovládnout Boží církve. Nesmíte nikdy zapomenout na velkou oběť, kterou Bůh učinil, když poslal svého jediného Syna, aby vám přinesl spásu. Den, ve kterém přijmete praktiky jiných církví, které nejsou od Boha, nebo když projevíte úctu k pohanům, je dnem, kdy se obrátíte k Pravdě zády.

Mějte oči otevřené a modlete se, aby vás vaše církve nepřinutily zříci se věrnosti Ježíši Kristu.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět