872. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2013 v 18:33.


BUDETE-LI BRÁNIT MÉ SLOVO, BUDETE POVAŽOVÁNI ZA KRUTÉ, NEVLÍDNÉ A NESOUCITNÉ S NEVĚŘÍCÍMI V BOHA


Má vroucně milovaná dcero,

jak jen pláču žalem, když vidím strašné rozdělení, které hrozí v mé církvi na zemi. I když hořkost mé agonie je zmírněna těmi, kdo Mě opravdu milují a jsou znepokojení způsobem, jakým je zacházeno s mým Tělem.

Nesmíte nikdy cítit potřebu přijmout jakýkoliv skutek, čin, nebo slova, která jsou proti Mně. Je-li vám nepříjemné to, čeho jste v mé církvi svědky od těch, co přísahali na spojení se Mnou, když znesvěcují mé Tělo, musíte následovat své srdce. Já jsem s vámi každou vteřinu tohoto odpadlictví a těm, kteří Mě budou stále volat, otevřu oči Pravdě, abyste Mi zůstali věrni.

Ten čas je téměř u vás. Dveře mé církve se brzy zavřou těm, kteří budou trvat na zachování věrnosti tradičním zvyklostem v křesťanství. Ty dveře vám zabouchnou před nosem, až budete o Mně podávat svědectví. Vaše víra bude zesměšňována tím nejlstivějším způsobem a budete-li bránit mé Slovo, budete považováni za kruté, nevlídné a nesoucitné s nevěřícími v Boha.

Bude vám spíláno, jste-li můj posvěcený služebník a budete se muset zodpovídat za vaši věrnost ke Mně. Semkněte se nyní všichni. Žádám vás, abyste Mě nezapírali. Ochráním vás, abyste Mi mohli sloužit. Pomohu vám tím, že pozvednu vaše břímě. Všechny milosti z nebes budou na vás vylévány.

Varování kněžím:
Srazím vás všechny, kteří následujete falešnou církev – církev šelmy – až vám bude představena. Následujte tuto novou církev a prodáte své duše šelmě. Místo toho, abyste zachraňovali duše v mém jménu, budete zodpovědní za jejich předání věčnému peklu.

Říkám vám nyní tuto pravdu, abyste měli dostatek času k přípravě na tento den, protože už není daleko.


Váš Ježíš


zpět