871. Poselství Matky Spásy z 5. srpna 2013 v 13:05.


TATO VÁLKA ZA UDRŽENÍ BOŽÍHO SLOVA BUDE ZNAMENAT, ŽE KNĚŽÍ, KTEŘÍ ZŮSTANOU BOHU VĚRNI, BUDOU MUSET HLEDAT ÚTOČIŠTĚ


Mé drahé dítě,

přichází čas velkých zkoušek vaší víry. Katolická církev bude církví, v níž začne velké rozdělení. Bude to v této církvi, kde kněží mého Syna budou nejvíce trpět během velkého odpadlictví, přicházejícího zevnitř, které budou muset už velmi brzy snášet.

Vy, věrní kněží mého Syna, kteří budete rozpolcení svou nerozhodností, musíte si být vědomi potřeby zůstat v jednotě s milosrdným Kristem. Nesmíte se nikdy cítit v pokušení opustit jeho církev přijetím nepravd od těch mezi vámi, kteří upadli do závažného omylu. Musíte uctívat mého Syna za každou cenu a vést jeho lid na cestě ke svatosti, bez ohledu na to, jak těžké to pro vás bude.

Vy, kteří budete pokračovat ve sloužení tradiční mše, budete trýzněni, dokud nebudete souhlasit, že se jí zcela vzdáte. Mnozí z vašich církevních řádů vás za vašimi zády zradí nepříteli. Stejně jako můj Syn před vámi, budete vzati před ty, kteří tvrdí, že jsou vašimi kolegy a budete obžalováni z kacířství, protože budete trvat na pokračování projevu úcty k nejsvětější oběti mše.

Nová slova, znamenající to nejohavnější znesvěcení Těla mého Syna, budou vnucena těm posvěceným služebníkům, odvažujícím se něco namítat.

Bude to v katolické církvi, kde bratr bude bojovat s bratrem, sestra proti sestře, otec proti synovi, děti proti rodičům, dokud nebudou dvě strany.

Tato válka za udržení Božího Slova bude znamenat, že kněží, kteří zůstanou Bohu věrni, budou muset hledat útočiště. Proto se musíte začít připravovat a najít taková místa, kde budete moci nabídnout mši svatou a poskytovat svátosti Božím dětem.

Já, Matka Spásy, ochráním takové útulky a tím, že na vnitřní zdi umístíte Pečeť živého Boha, danou světu mým Otcem, zůstanete neviditelní nepřátelům Boha.

Nebojte se těchto věcí, neboť když se dobře připravíte, povedete Boží děti ke spáse. Pokud byste nedbali tohoto varování, budete zajati v mysli, tělu a duši nepřáteli mého Syna a spása nebude vaše.

Ti, kteří budou po vůli falešnému proroku, budou potřebovat hodně modliteb, neboť někteří z nich jsou slepí k Pravdě. Jiní, kteří Pravdu znají, ale budou na straně těch, kteří popírají smrt mého Syna na kříži, by se měli bát. Způsobí strašnou škodu nevinným následovníkům Krista.

Tím, že zůstanete věrni Pravdě, povedete armádu zbylých mého Syna, aby se stala respekt vzbuzující silou proti Zlému a těm, které Zlý řídí v boji proti pravým služebníkům mého Syna na zemi.

Až přijde čas, musíte odmítnout přijímat příkazy těch, kteří budou znesvěcovat Boží Slovo a skrze své lži a nová nemravná učení mnohé uvedou v omyl. Ti, kteří přijmou jakékoliv zkomolení mše svaté, nebo svatých svátostí, se budou zodpovídat mému Synu. Neboť se stanete bezděčnými služebníky Zlého a mnoho, mnoho duší bude ztraceno, protože budou vtaženy do obřadů vzdávajících hold Satanovi. Tyto obřady budou uctívat falešného proroka a antikrista, kteří jsou nepřáteli Boha.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby lidé viděli Pravdu a aby lži byly odhaleny jako takové, čím jsou – urážkou mučivého ukřižování mého Syna.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět