868. Poselství Boha Otce ze dne 3. srpna 2013 v 13:17.


TI, JEJICHŽ JMÉNA JSOU ZAPSÁNA V KNIZE ŽIVÝCH, JSOU PRVOŘADÝM CÍLEM ŠELMY


Má nejdražší dcero,

volám k lidstvu z nejvyššího a nejsvětějšího království.

Mé ubohé malé děti, jak jen trpíte kvůli hříchu Lucifera, ale musíte vědět, že mou všemohoucí silou smetu jeho, i všechny jeho padlé anděly, z povrchu země. Ten čas je už blízko, tak se musíte připravit.

Vězte, že padlí andělé a démoni jsou většině z vás neznámí a neviditelní, ale chodí mezi vámi, pokoušejí vás každý den, aby vás přivedli k pádu. Když vás vtáhnou do této sítě klamu, brzy shledáte, že nebudete schopni odpočívat, nebo najít opravdový pokoj ve svých duších.

Upozorňuji, že ti, falešným prorokem svedení na scestí, se octnou ztracení a zmatení přijetím tohoto velkého podvodu, v němž se stanou ochotnými oběťmi. Když se obrátíte ke Mně a mému milovanému Synu, Ježíši Kristu, nebude vám to tak připadat. Budete věřit, že svátosti jsou ty samé, třebaže budou poskytovány a podávány rozdílně. Stanou se prázdnými nádobami a pro Mne už nebudou přijatelní.

Svět patří Mně, přesto mé děti nechtějí Mě, svého milovaného Otce, svého Stvořitele. Jejich mysl byla zablokována a Zlý využil mého daru inteligence ke svádění k myšlence, že Já možná ani neexistuji. Ti, kdo ve Mne nevěří, nebudou mít skutečnou lásku, radost, nebo pokoj ve svých životech. Ani nepřijmou věčný život. Místo toho budou vyhledávat rozkoše těla, i když vědí, že jejich život na zemi je krátký.

Jako Otec, milující každého z nich, je k sobě přitáhnu velkým milosrdenstvím svého Syna. Moje moc zahrnuje vše co je a Satan, můj Lucifer, který se ze své pýchy ode Mne oddělil, Mě nikdy nepřemůže. Proto ti, kteří ho následují, vrazili stejný klín mezi sebe a Mne. Poznají to ze znamení, kterými odhalím, že je jen jeden Bůh, jediný Stvořitel a jeden ráj. Všechny ráje, o kterých vám ve světě mluvili falešní proroci, kteří odvádějí mé děti ode Mne, neexistují, a ani nemohou nikdy existovat. Já jsem vše, co je. Já jsem všechno stvořil. Já všechno ukončím. Všechno musí být podle mé svaté vůle. Bojujte s mou vůlí a stanete se ničím. Přijměte mou vůli a zůstanete mým dítětem.

Vy, kteří ve Mne věříte, nesmíte nikdy odmítnout mého Syna, Ježíše Krista. Přišel jsem do světa skrze mého Syna, abych vás přivedl zpět do mého milosrdenství, ale vy jste Ho odmítli. Zabili jste Ho, ale přesto jste nezabili moji lásku k vám. Proto jsem dovolil jeho ukřižování, aby vám přineslo spásu. Právě tato smrt mého Syna na kříži se stala vaší cestou ke spáse. Jeho smrt nebyla tím, čím se zdála – prohrou v očích Zlého. Byl to tento čin velkého utrpení, snášeného s největší pokorou, který porazil Satana. A bylo to smrtí mého Syna na kříži, že Satanova moc nad lidstvem byla otřesena. I když nemůže vzít všechny mé děti s sebou do propasti, mnohé budou stále sváděny jeho lžemi. Proto musíte bojovat, děti, nejen o své vlastní duše. Jestli Mě milujete, budete milovat mého Syna. Milujete-li mého Syna, musíte Mu pomoci zachránit všechny hříšníky.

Volám k vám, abych vám řekl, že volám-li k duším, zejména k těm, které Mě neznají, stejně jako k těm, které Mě znají, ale odmítají přijmout moje přikázání, že mají jen tolik času, aby se zachránily od věčných muk.

Ti, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých, jsou prvořadým cílem šelmy. Mnohé z těchto duší jsou následovníky mého Syna a jsou věrní církvi. Vzepřou se mému Synu přijetím nových zákonů, nepocházejících od mého Syna, které budou nuceni bez protestu přijmout jako nové náboženství. Toto nové náboženství bylo pečlivě plánováno po mnoho let. Bude vycházet ze satanských rituálů, ale mnozí tomu nebudou rozumět. Přijmete-li tyto obřady, dáte Satanovi moc. Dáte-li mu tuto moc, budete potřebovat hodně modliteb, neboť pohltí vaše tělo stejně jako duši.

Mé děti, nyní zakročím skrze tresty na zemi. Ty ubohé duše, které těmito tresty ztratí své životy, pomáhají zachránit ty z vás, kdo jsou pro Mne ztracení.

Když se cítíte vystrašení zlobou Satana a jeho vlivem ve vašich životech, pamatujte, že zničím jeho představitele na zemi. Zkrátím vaše utrpení, protože chci zachránit duše. Kdybych dovolil tomuto zlu pokračovat, nemohl bych zachránit všechny duše, jejichž jména jsou v Knize živých.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět