865. Poselství Ježíše ze dne 31. července 2013 v 18:56.


PŘESVĚDČÍ MÉ NÁSLEDOVNÍKY, ABY REFERENDEM UPRAVILI ZÁKONY MÉ CÍRKVE


Má vroucně milovaná dcero,

měj vždy na paměti, jak ďábel pracuje. Je velmi opatrný, aby se neodhalil. Proto směšuje pravdy se lžemi, aby vás zmátl. To je jeho oblíbený způsob, jakým klame duše. Neřekl by vám nikdy pravdu tím, že by jiným dovolil uvidět, jaký ve skutečnosti je, ale protože je pyšný, jeho arogance a jeho nenávist ke Mně se vždy projeví. Ti, jejichž oči jsou otevřené, okamžitě poznají urážky před mými oltáři a ty, které jsou Mi vrhány do tváře.

Nezapomeňte, že Satan je pyšný, arogantní, vychloubačný a velmi, velmi, lstivý. Je-li přítomný v duších, má sebevědomí, které pochází z pýchy a arogance a z přesvědčení, že převyšuje Boha. On bude vždy dávat znamení, urážející Boha, ale jen ti, kdo vědí, co mají vidět, je poznají. Ti, kteří uctívají Satana a tráví mnoho svého času ve skupinách, jež organizují obřady k jeho uctívání, budou mít velkou radost, až uvidí tato znamení. Všichni, kdo prodali své duše Satanovi, se budou dorozumívat takovými znameními, arogantními a vyzývavými gesty proti Mně, Ježíši Kristu.

Ti, kdo vás klamou v mém jménu, přesvědčí mé následovníky, aby upravili zákony mé církve uspořádáním referenda. Všichni budou vyzváni k souhlasu s novotami, majícími v zásadě dva cíle. První cíl je zničit moji přítomnost v nejsvětější eucharistii. Druhý cíl je tolerance hříchu povzbuzováním lidí k projevům sympatie lidským právům těch, kteří nevěří v Ježíše Krista.

Toto referendum bude zfalšováno a lži budou předkládány jako pravda. Až bude zavedeno nové jednotné světové náboženství, má církev na zemi – pravá církev – se začne skrývat, aby vzdávala poctu Mně.

Já jsem cílem šelmy. Já jsem ten, koho chce zranit. Ví, že Mě nemůže zničit, a tak se místo toho pokouší zničit lidskou rasu, kterou proklíná každou vteřinu. Jeho služebníci se nezastaví jen u urážek mé přítomnosti ve svatostáncích světa. Nespokojí se pouhým zničením mých svátostí v možnosti, aby Mě uráželi. Budou spokojeni, až ukradnou duše vytvořením největšího rouhání ze všech. K tomu dojde, až budou imitovat můj První příchod vyvoláním zdání, že byl poslán Jan Křtitel. Člověk, jenž řekne, že je prorok Pána, bude lhát a způsobí velký údiv, když prohlásí, že antikristem jsem Já, Ježíš Kristus.

Antikrist bude tvrdit, skrze Satanovu moc, že je Mnou, Ježíšem Kristem. Běda těm duším, které ho přivítají ve své náruči, neboť budou vůči němu bezmocné. Dovolte těmto dvěma vtáhnout vás do prázdnoty jejich lží, a budete ode Mne vzdáleni tak daleko, že pouze zásahem mého Otce budete moci být přivedeni do mého velkého milosrdenství.

Pokud někdo v budoucnu přijde s tvrzením, že je Já, Ježíš Kristus, vězte, že je lhář. Nepřijdu podruhé v těle. Satan nedokáže vyslovit tato slova:

"Ježíš Kristus, jenž přišel v těle".

To, co antikrist řekne skrze ústa šelmy, bude následující:

"Já jsem Ježíš Kristus, přišel jsem nyní v těle, abych vám přinesl spásu."

Až se to stane, můj Boží zásah bude rychlý, ale mezitím falešný prorok a antikrist ukradnou mnoho duší.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby všichni, kdo říkají, že jsou moji, mými zůstali.

Modlete se, abyste v tomto čase všichni měli sílu a odvahu nést můj kříž během největšího pronásledování mého Těla – mého mystického Těla – mé církve na zemi.


Váš Ježíš


zpět