863. Poselství Ježíše ze dne 30. července 2013 v 20:06.


NIKDY NEPŘIJMĚTE KŘÍŽ, KTERÝ SE NEPODOBÁ KŘÍŽI, NA NĚMŽ JSEM BYL UKŘIŽOVÁN


Má vroucně milovaná dcero,

jak sladké jsou hlasy těch, kteří Mě milují a utěšují v tomto čase velkého smutku. Vy, moji milovaní následovníci, kteří Mě nikdy neopustíte, jste jako med, sladký v mých ústech, uklidňující mé Tělo a povznášející mého Ducha.

Mnozí budou následovat nepravdy, protože se budou obávat vzepřít a vzdorovitě bránit Boží Slovo. Nejdříve budou zmatení novými praktikami, novými symboly, novými oděvy, novými podobami oltářů a novými kříži. Pak přijmou všechny tyto novoty jako znamení časů. Tento nový, moderní, takzvaně jednotný přístup k uctívání Boha, bude pak s nadšením přijat těmito ubohými dušemi. Ale ti, kdo jsou moji, zůstanou věrni mému Slovu po všechny věky. Jsou páteří mé církve na zemi a nikdy se nezlomí.

Mou touhou je, abyste se vy, moji věrní křesťané – všech vyznání – shromáždili k boji s démony, kteří byli uvolněni z pekla a potulují se mezi vámi. Nikdy se neomlouvejte za to, že Mě milujete. Nikdy nepřijměte kříž, který se nepodobá kříži, na kterém jsem byl ukřižován. Když chybím, nebo nejsem zmiňován, pak budete vědět, že se zamoření rozšířilo v těchto církvích, které jsou řízeny mými nepřáteli. Pokud přijmete jejich satanské rituály a symboly, sami se vystavíte vlivu zla.

Zůstaňte Mi věrni. Udržujte vaše každodenní modlitby jednoduché. Ve vašich domovech mějte svěcenou vodu a můj kříž. Ochraňujte jeden druhého. Buďte stále poslušní těch mých posvěcených služebníků, kteří Mi zůstali vroucně věrni a odmítají Mě zradit. Pak použijte zbytek svého času k modlitbám za duše ateistů, za ty, kteří věří v pohanské bohy a ty, kteří slepě následují nepřátele mé církve do pustiny.

Zůstávejte v těsné jednotě se Mnou a proste Mě každý den o sílu. Budu na vaší straně během těchto přicházejících hořkých zkoušek a nikdy neopustím ty, kteří Mě hledají.


Váš Ježíš


zpět