861. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2013 v 11:23.


ZNAMENÍ ŠELMY PŘINESE S SEBOU SMRT – SMRT DUŠE A SMRT STRAŠNOU NEMOCÍ


Má vroucně milovaná dcero,

málokdy je mé jméno použito tak jako těmi, kteří jedním dechem hlásají, že Mne zastupují a zároveň se rouhají Bohu. Moje smrt na kříži nejen že bude znevážena a přestane se o ní mluvit, ale místo mého Těla na kříži budou použita zobrazení démonů. Nejsem-li to Já, koho zabili na kříži, kdo to potom je? Kdo jsou ti, kteří hlásají mé Slovo světu, ale vykřikují rouhání, která se řinou z jejich úst?

Varujte se zázraků, prý činěných muži v bílých hábitech, jakoby vytvořených z mého Těla a obdařených mým Duchem. Uvidíte-li se dít podivuhodné a přímo zázračné události, vězte, že jimi nejsou.

Bude vám řečeno, že zázraky jsou činěny rukou falešného proroka. Pak se od vás bude očekávat, že mu prokážete velkou úctu, a řeknou vám nejprve, že je žijící světec. Bude uctíván, milován a obdivován a všichni řeknou, že je Bohem vyvolený. Časem uvěří, že tyto zázraky se uskutečňují, aby ohlásily můj Druhý příchod.

A pak se objeví šelma. A bude uctívat toho prvého. Svět bude uveden do strašného zmatku. Lidé budou v pasti. Na jedné straně bude falešný prorok ovládat všechna náboženství světa a bude loupit lásku těch, kdo znají Pravdu. [Na druhé straně] ti, kdo Pravdu znají, Mě neodmítnou, neboť jejich je království Boží. Antikrist bude prokazovat falešnému proroku velkou úctu. Proto však, že bude mít politickou úlohu, jejich vzájemná oddanost sjednotí mnoho lidí, kteří budou tleskat tomuto spojenectví.

Tyto události začnou brzy dávat smysl. Ti, co budou zkoušet přivést vás k falešné víře, která není z Boha, budou velmi přesvědčiví. Neodhalí nikdy svůj pravý záměr, dokud nebudou věřit, že tuto bitvu vyhrávají. Potom ale zničí mnohé, kteří odmítnou přijmout značku šelmy. Řeknou, že to bude znamení skutečného světového míru, lásky a jednoty, ale v jeho odporném jádru se budou skrývat číslice 666, znamení šelmy.

Právě tak jako svaté medailony nabízejí ochranu z nebes Boží mocí, značka šelmy přinese s sebou smrt – smrt duše a smrt strašnou nemocí. Ti, kteří ji odmítnou, se budou muset ukrýt a připravit. Vím, že to nahání hrůzu, ale je to pravda. Zasáhnu s pomocí vašich modliteb, k ukončení tohoto pronásledování.

Vy, moji milovaní následovníci, kteří znáte Pravdu, jste připravováni k pomoci těm, kteří budou zápasit s tímto poznáním. Jakmile se to stane, má armáda zbylých bude silou, se kterou bude třeba počítat. Její síla bude spočívat ve schopnosti zachránit ty, kteří budou trpět tímto ďábelským činem pomsty na Božích dětech.


Váš Ježíš


zpět