860. Poselství Ježíše ze dne 28. července 2013 v 21:40.


OSTATNÍ NEVINNÍ, KTEŘÍ SLEPĚ NÁSLEDUJÍ ŠELMU A FALEŠNÉHO PROROKA, BUDOU SUROVĚ SPOUTÁNI


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš nikdy pochybovat o mém Slovu. Jestli Mi opravdu důvěřuješ, musíš dělat, co od tebe požaduji, abych mohl v tomto čase osvítit svět a připravit jej na nový začátek.

Mnohé z toho, co se děje mé církvi, bylo předpověděno, ale musíš přijmout, že můj Otec má důvod, proč tyto ohavnosti dovoluje. Toto je nejzazší konec panování Satana. Ve svém jménu pozvedl šelmu a tento antikrist je duchem samotného Satana. Jemu a jeho stoupencům bylo ponecháno velmi málo času v této velké bitvě o duše.

Pomstou Satana je ukrást tolik duší, kolik je jen schopen před tím, než bude spoután a hozen do propasti. Ti z jeho přívrženců, kteří zbožňují hada, se jen řídí jeho instrukcemi, kvůli moci, o které jim řekl, že bude jejich, pomohou-li mu dokončit jeho ďábelský plán. Jak jen tyto ubohé duše budou navěky trpět a jak budou křičet o mé milosrdenství, až se jim stane jasným hrozné naplnění jejich osudu.

Ostatní nevinní, kteří slepě následují šelmu a falešného proroka, budou surově spoutáni a nebudou schopni uniknout. Budou zoufale potřebovat vaši pomoc. Musíte se usilovně modlit za jejich duše, aby se vyprostili a vrátili se ke Mně. Z vnějšího světa neuvidí zprvu mnoho, co by je vyburcovalo. Války na Středním východě a následný mír budou vítat potleskem.

Muž míru dostane mnoho vyznamenání, jako uznání své humanitární práce. Falešný prorok bude viděn, jak sjednocuje církve světa a jak při každé příležitosti staví na odiv všechny vlastnosti, které spojujete se světcem.

Všechno půjde dobře, dokud se tito dva neobrátí a se mstivým úderem nesrazí všechny, kteří budou proti jejich plánům k ovládnutí světa. Propojí moji církev na zemi s doupětem šelmy, dokud temnota nepokryje zem.

Všichni pocítí neklid. Všichni ucítí zlo, jak Satan, skrze antikrista všechno ovládne. Ale pak, právě když věci budou vypadat beznadějně, sestoupím Já, skrze své velké milosrdenství, abych všechny zahalil a dokázal světu Pravdu.

Mé milosrdenství je tak velké, že osvítím i nejtemnější duše, a ty přijdou ke Mně s úlevou ve svých srdcích. V tomto stadiu všechny jejich pochybnosti budou vypuzeny z jejich duší mocí Ducha Svatého. Brzy potom, co Boží děti poznají Pravdu, zazní poslední polnice a země bude obnovena. Všechno zlo zmizí. Slunce všechny naplní velkým světlem a Nový ráj bude s velkou láskou předán jako největší dar, jaký byste si kdy dokázali představit, úplně každému z vás.

Vše, co potřebujete učinit, je věřit v Pravdu, kterou odhaluji, abyste se mohli vyhnout léčkám, které vám budou kladeny, aby polapily vaše duše. Vy, kteří jste schopni vidět, kteří Mi důvěřujete, kteří ke Mně voláte, vy Mi pomůžete zachránit duše těch, kdo sice vidět mohou, ale odmítají vidět Pravdu.


Váš Ježíš


zpět