856. Poselství Ježíše ze dne 23. července 2013 v 15:30.


ODHALÍM TAJEMSTVÍ OBSAŽENÁ V KNIZE ZJEVENÍ, A TA NEBUDOU PŘÍJEMNÁ


Má vroucně milovaná dcero,

zkoušky, kterým budete muset čelit, jsou zde, protože odhalím tajemství obsažená v Knize Zjevení, a ta nebudou příjemná. Pravda může být pro mnohé velmi znepokojivá a rozrušující. Pravda vyvolá slzy zděšení, slzy smutku a velké tísně.

Lži vás naopak mohou ukolébat do pocitu falešného bezpečí. Lži zahalené do laskavých řečí a ušlechtilých gest, jež ve svých srdcích nepoznáte, jaké skutečně jsou, mohou být pro člověka dokonce snadněji přijatelné než pravda.

Když lidem řeknou, že byli nakaženi smrtelnou nemocí, pak mají dvě volby. Mohou přijmout pravdu, připraví své duše, čas budou trávit v úzkém kruhu svých rodin, vyhledají mé odpuštění a pak budou čekat, až nadejde čas. Když to udělají, třebaže to může nahánět hrůzu, najdou ve svých duších opravdový pokoj, protože přijali pravdu. Tyto duše se nemají ode Mne čeho obávat.

Na druhé straně, odmítnou-li pravdu a uvěří v zázračné lektvary a falešné bohy, o nichž si myslí, že mohou být použity k zázračnému vyléčení, budou velmi zklamáni.

Tyto duše, zaslepené takzvaným pozitivním myšlením, věří, že když se budou chtít cítit lépe, že všechno bude dobré. Co nedokážou pochopit je, že musí volat Mě, Ježíše, chtějí-li být uzdraveni. Odpovím na jejich modlitby, ale jen tehdy, směřuje-li jejich prosba k dobru jejich duší. Tyto duše, které odmítají přijmout pravdu o své nemoci, a které se neobrátí ke Mně, budou ztraceny. Promarní čas, propůjčený jim na zemi k tomu, aby se postaraly, že jejich dům bude v pořádku.

A totéž platí o mém Slovu, Pravdě, nyní dané vám. Během času mého pobytu na zemi jsem dal světu Pravdu, a byl jsem odmítnut. Mnozí Mě nenásledovali, ale Pravda, tehdy jim daná, bude nyní zpochybněna nepřáteli Boha a oni se stanou kořistí podvodu. Brzy Pravdu odmítnou a nebudou schopni přijmout mé Varování dané světu v tomto čase.

Volám vás nyní, ne abych vám odhalil nové učení, protože to není nutné. Byla vám dána Pravda, ale nyní zasahuji, abych vám ji připomněl. Přicházím vás také varovat před strašnými ukrutnostmi, které vám budou způsobeny kvůli vaší lásce ke Mně.

Neobracejte se zády ke Mně, Ježíši Kristu, když se k vám napřahuji, jen abych vás v tomto čase ochránil. Nechci si vás odcizit, ale budu vám stále připomínat Pravdu, znovu a znovu. Když zjistíte, že vaše duše se stává znepokojenou kvůli novým pravidlům, předložených těmi, kteří říkají, že jsou ode Mne, pak ke Mně musíte volat touto modlitbou modlitební kampaně (116):

Zachraň mě od zla lží

"Drahý Ježíši, pomoz mi.

Utápím se v slzách žalu.

Mé srdce je zmatené.

Nevím, komu mohu věřit.

Prosím, naplň mě svým Duchem Svatým, abych si dokázal vybrat tu správnou cestu do tvého království.

Pomoz mi drahý Ježíši, abych vždy zůstal věrný tvému Slovu, danému světu Petrem a nikdy se neodchýlil od toho, co jsi nás učil, nebo popřel tvou smrt na kříži.

Ježíši, Ty jsi Cesta.

Ukaž mi tuto cestu.

Drž mě a přiveď mě na cestu tvého velkého milosrdenství. Amen."


Váš Ježíš


zpět