853. Poselství Ježíše ze dne 21. červenec 2013 v 18:05.


NYNÍ PŘIPRAVUJÍ ANTIKRISTA NA JEHO MAJESTÁTNÍ VSTUP


Má milovaná dcero,

mám důležité poselství světu, i těm, kteří věří ve Mne, těm, kteří nevěří, těm kteří nemusí věřit v mého Otce, stejně jako těm, kteří nepřijímají, že všechny věci pocházejí ode Mne.

Když šelma tajně připravovala proti Mně spiknutí, vytvořila ďábelský plán pro konec časů, který je navržen k oklamání světa tou největší lží, aby mohla vzít duše spolu s sebou do ohňů pekla.

Vězte, že jsem už světu odhalil tento plán, ale je jedno tajemství, které potřebuje být vyjeveno, abyste rozuměli pravdě. Jako v každé bitvě, nepřítel zaujímá pozici, a ta je obvykle plánována velmi důkladně, proto se vše děje v tajnosti, aby cíl útoku nevěděl, kde stojí jeho nepřátelé.

V této poslední bitvě o duše Satan se svými kohortami zaujali pozici proti dvěma Božím svědkům. Přípravy zabraly mnoho let, ale Boží děti musí nejdříve vědět, kdo jsou tito Dva svědci, předtím než pochopí, jak byl tento plán navržen.

Nepřítel nyní zaujal pozici v mé církvi. Dělá to jako nepřítel ukrytý v trojském koni. Nepřítel – a nezapomeňte, že je jich mnoho a všichni vzdávají hold šelmě – se také uchytil na Středním východě. Skutečným cílem je Izrael, domov druhého svědka.

Ti Dva svědci jsou křesťané a Dům Izraele. Křesťanství je první cíl, protože pochází ode Mne. Izrael je druhým cílem, protože Já jsem se narodil jako žid a je to země vyvoleného Božího lidu – domov Jeruzaléma.

Není náhodou, že Satan chce zničit tyto dva, protože je nenávidí a vymazáním všech stop po nich učiní to největší prohlášení – že je víc než Bůh. Jak jen tito Dva svědci budou trpět pro Boží jméno. Nezemřou, ale budou se zdát jako zbavení veškerého života.

Svátosti budou zničeny jako první – potom mše svatá – pak Bible a všechny stopy Božích Slov. Během těchto časů budou mnozí bojovat, aby hlásali Boží Slovo. V této době budou mé milosti všude vylévány skrze moc Ducha Svatého, aby Bůh nebyl nikdy zapomenut.

Antikrist
Velmi brzy antikrist udělá sám sebe známým jako mírotvorce, který vytvoří velmi ctižádostivý mírový plán na Středním východě.

Nyní připravují antikrista na jeho majestátní vstup. Mezitím pokračuje ďábelský plán k oklamání nevinných tím, že je učí lži v mém jménu. Vy, kteří nepřijímáte Pravdu, vězte, že tento čas nastává. Nedokážete-li přijmout Pravdu teď, ale milujete-li Mě skutečně, tak vám dám milosti k rozlišování.

Tak mnozí nejsou schopni vidět tento děsivý, velmi pečlivě skrývaný plán, který se ale odvíjí před vašima očima, jak bylo předpověděno. Písmo svaté nikdy nelže. Mé Slovo je Pravda. Pravda je vaším záchranným lanem ke spáse. Přijmete-li lži dávané vám v mé církvi těmi, kteří nepřicházejí v mém jménu, tak padnete do velké temnoty a budete pohlceni takovou bezbožností, že pokud se budete podílet na takových okultních praktikách – předkládaných vám v mém jménu – budete pro Mne ztracení.

Velmi brzy, až bude vytvořen falešný mír, započnou plány k vyhlazení židů. Zatímco šelma se vrhne na Izrael, falešný prorok odhodí mou přítomnost a podvede nejen katolíky, ale i všechny křesťany, všechna náboženství uctíváním šelmy pod rouškou jednotného světového náboženství.

Pokud toto poselství vyvolá ve vašich duších strach, pak vězte, že vám nechci skrývat něco, co by vás mohlo zničit. Vše, co je důležité, je, abyste zůstali věrni mému učení, modlili se a prosili o mou ochranu. Odevzdáte-li se Mně, vašemu Ježíši, a poprosíte-li Mě, abych vás vedl, tak bude všechno v pořádku.

Budu vás chránit – všechny, kteří se neodchýlíte od Pravdy.


Váš Ježíš


zpět