852. Poselství Matky Spásy ze dne 20. července 2013 v 12:45.


V DŮSLEDKU UDÁLOSTÍ V ŘÍMĚ BUDOU MNOZÍ SVEDENI NA SCESTÍ


Mé dítě,

i když se chaos v křesťanské víře zvětšuje, budou stále ještě existovat věrní mému Synu, kteří silou své víry budou střežit a chránit svaté Boží Slovo.

V důsledku událostí v Římě budou mnozí svedeni na scestí a nevědomky se odvrátí od mého Syna, Ježíše Krista. Upadnou v omyl, protože přijmou nová učení, která nepocházejí od Boha. Modlete se, modlete se, modlete se za ty v křesťanských církvích, kteří se chytí do pasti přijetím lží od těch, kteří předstírají, že byli vybráni mým Synem hlásat jeho Slovo.

Všechny tyto věci byly předpovídány vizionáři po staletí, a přesto mnozí z vás odmítají tato proroctví přijmout. Varovala jsem lidstvo před těmito přicházejícími temnými dny, protože můj Syn chce, abyste byli ve střehu před padlými anděly, kteří zamoří jeho církev na zemi. Mé slzy se řinou v proudech, protože tak mnoho posvěcených služebníků v církvi popírá má zjevení. Tato zjevení byla schválena Bohem, aby si lidstvo uvědomilo nebezpečí, kterým čelí duše, kdyby jim nebyla dána Pravda předem.

Proroctví, která vám byla dána v La Salettě a Fatimě, jsou velmi důležitá. Proč tak mnozí, kteří tvrdí, že milují mě, svou matku, nevěnují pozornost tomu, co jsem řekla světu. Neposlouchali jste a nechali jste se oklamat.

Je čas připomenout, že temnota, obklopující církev mého Syna na zemi, je způsobena Zlým, který mnohé svedl. Tato temnota nemůže pocházet od mého Syna, a proto jeho mystické Tělo – jeho církev – zůstává nedotčeno. Ti, kteří zůstávají věrni jeho mystickému Tělu, se od Pravdy neodchýlí. Ti, kteří zradí církev mého Syna a odmítnou jeho učení přijetím nových praktik, které Ježíše urážejí, se sami oddělí od jeho milosrdenství.

Musíte vědět, že až kříž mého Syna bude pozměněn, aby vypadal jinak, a až ve jménu modernosti bude upraven způsob oběti mše, pak uvidíte neúctu k mému Synu ve způsobu, jakým vám tyto věci budou předloženy.

Nesmíte nikdy zradit mého Syna. Už tolik trpěl, a ještě někteří z vás v jeho vlastní církvi upadnou v omyl a ukřižují Ho znovu. Až uvidíte tyto události, poznáte, že časy se mění a že poslední bitva mezi Bohem a šelmou již probíhá.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět