851. Poselství Ježíše ze dne 19. července 2013 v 20:54.


JEHO PLÁNEM JE VLÁKAT DUŠE DO SÍTĚ KLAMU TÍM, ŽE SE BUDE DOTÝKAT JEJICH SRDCÍ


Má vroucně milovaná dcero,

chci ti něco vysvětlit, co se týká mé armády zbytku. Armáda zbytku roste v tomto čase po celém světě. Mnozí, kteří nevědí o těchto poselstvích, se již seskupují, protože jádro mé církve na zemi je v nebezpečí, že bude rozhlodáno.

Mnozí znají Pravdu a mohou vidět pokusy konané k oslabení mého nejsvětějšího Slova. Všichni obdaření Světlem Ducha Svatého poznají ducha zla, jak se zmocňuje mé církve. Duch zla přichází v masce skromnosti. Jeho plánem je vlákat duše do sítě klamu tím, že se bude dotýkat jejich srdcí.

Pamatuj, že plánem Satana je krást duše. Uvědom si, které duše hodlá polapit v první řadě. Bude se vždy pokoušet zničit ty, kteří Mě milují. Nebude si všímat těch, které již napadl, neboť je již zničil.

Nemyslete si, že se zlo zjevně předvede. Tento duch zla zláká duše předváděním pokory, mírnosti a starostlivosti, neboť jak jinak lze dobré duše přimět věřit lžím?

Já jsem Spasitel lidstva a nyní zasahuji, abych vám přinesl Pravdu. Nic Mě nezastaví, ale této misi k záchraně světa od zkázy bude proveden každý myslitelný podlý čin.

Právě tak jako vy, moji milovaní následovníci, jdete vpřed, budete vláčeni zpátky těmi, kdo věří, že se rouháte Božímu Slovu. Poté, co se v tichosti vyvlečete z pádu do nastražených ďábelských léček, podněcujících vás bránit mé Slovo, sklidíte jejich posměch.

Milosti, dané mé armádě zbytku budou sotva patrné, ale mocné, a s pomocí Matky Spásy, zabijí šelmu i její stoupence.

Bitva o duše nebude příjemná, proto se nedejte zmýlit, pravé barvy nepřátel Boha, říkajících, že přicházejí v jeho jménu, časem vyjeví, co jsou zač. Bohužel mnozí, slepí k Pravdě, se budou v té době účastnit satanských rituálů, aniž by o nich cokoliv tušili, tak pečlivě budou zamaskované.

Můj hlas bude burácet a hřmět mezi vámi, neboť Já se nikdy nezastavím v mém plánu vám přinést věčný život. Ať je kolik chce lidských argumentů, jejichž závěrem je odsouzení mého svatého Slova v těchto poselstvích, nemohou oslabit Boží moc.

Vaše nenávist ke Mně bude narůstat a hněv, který bude hltat vaše duše, pochází od Satana, ale vy uvěříte, že pochází od Boha. Jak můžete být tak slepí? Jaká hniloba ve vás kvasí, že se pokoušíte ubližovat druhým? Modlete se, abyste neodtrhli svého bližního ode Mne. Modlete se, abyste našli Pravdu dřív, než ďábel posedne vaše duše. Je velmi mocný a ti, jejichž duše byly oslabeny hříchem pýchy, se stanou ochotnými nádobami, ve kterých bude sídlit Satan a jeho padlí andělé.

Probuďte se, vy všichni. Nastal čas, aby Kniha Pravdy byla otevřena. Musíte otevřít nejen její stránky, ale také svá srdce.


Váš Ježíš


zpět