850. Poselství Ježíše ze dne 19. července 2013 v 15:00.


NYNÍ BYL POSLÁN POSLEDNÍ PROROK, TAK NEODMÍTEJTE TENTO DAR, PROSÍM


Má vroucně milovaná dcero,

když se trápíš a cítíš se nemilovaná kvůli této misi, musíš vědět, že Duch Svatý tě bude udržovat silnou. Nikdy nebudeš schopná tvrdit nepravdy, protože to není dovoleno mým milovaným Otcem. Jsi prorokem konce času, a i když vím, že tě to děsí, věz toto:

Já, skrze lásku mého Otce, uděluji světu velké milosrdenství. Nyní byl poslán poslední prorok, tak neodmítejte tento dar, prosím, neboť je touhou mého Otce vzít si všechny své děti a ochránit je před zlem světa. Je to dar, který vám přináší definitivní záchranu od strašného trestu.

Neodmítejte tento prorocký dar, poslední přímluvu z nebes pro vaši záchranu před zničením.

Vy, kteří si nevážíte a nectíte mého Otce, a kteří uctíváte falešné bohy, vaše země budou smeteny ze zemského povrchu, neobrátíte-li se k jedinému pravému Bohu. Vy, kteří uctíváte falešné bohy, kteří vám slibují skvělou budoucnost a vzbuzují vaši marnivost, budete ode Mne odehnáni a vtaženi do nekonečné prázdnoty – propasti, ze které se nikdy nevrátíte.

Teď všichni poslouchejte. Volám k lidstvu z nebes. Moje prorokyně činí jen to, co jí řeknu. Poslouchá Mě, Syna Božího, Syna člověka, jak bylo předpověděno. Sama nemá žádný hlas. Její slova jsou má slova. Její poslušnost je přísně podle Božího příkazu. Její poslušnost znamená, že jí není dovoleno otevřít ústa k obraně Božího Slova.

Všechny předpověděné události se stanou rychle. Nedbejte na toto varování z nebe a budete trpět víc, než je nutné. Hanobte tato slova z nebe a budete ke vší vaší hanbě ukázáni celému světu za to, jak jste Mě pronásledovali.

Mé Slovo je Pravda. Mé Slovo je skutečné. Mé Slovo je dáváno k vaší ochraně a záchraně před šelmou, která ničí životy svým vlivem. Prosím, buďte silní a utečte před hroznými lžemi, které vám říká. Je-li vaše srdce těžké, pojďte ke Mně a Já mu ulehčím. Je-li vaše srdce smutné, zahalím vás a přinesu vám pokoj, aby vás smrt už nikdy neděsila.

Jste-li naplněni hněvem, který se stává nenávistí vůči těmto poselstvím, vězte pak, že na vás zaútočil král lži. Působí-li vám tato poselství bolest a trápení, v srdci budete vědět, že pocházejí ode Mne.


Váš Ježíš


zpět