847. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2013 v 17:52.


KNĚŽÍM: DEN, KDY BUDETE VYZVÁNI POPŘÍT MÉ BOŽSTVÍ, NENÍ DALEKO


Má vroucně milovaná dcero,

musím dosáhnout k mým kněžím, kteří si nyní začínají uvědomovat, že to Já v tomto čase mluvím k světu skrze tato poselství.

Musíte být opatrní. Musíte se držet pravidel mé církve na zemi, dokud zůstávají taková, jaká byla, a nejsou změněna. Nebuďte sklíčení, neboť jste byli obohaceni darem Ducha Svatého. Až budete vyzváni, abyste se Mě zřekli, bude to učiněno nenápadným, ale smrtícím způsobem. Budete požádáni přijmout učení všech náboženství stojících mimo křesťanství. Řeknou vám, že je to pro dobro všech a že tento nový, všezahrnující přístup je prostředkem k dosažení konečného cíle – kdy lidstvo může být konečně sjednoceno mírovými prostředky.

Všechna ostatní náboženství, vyznání, věrouky a učení, která uctívají mého Otce, ale která neuznávají Mě, Ježíše Krista, budou vzata pod křídla antipapeže. Vy, skrze moc šelmy – podle jejího zvyku – budete přesvědčováni k přijetí těchto vašich bratrů a sester. Bude vám řečeno, že všechny víry, které uctívají Boha, jsou v Božích očích sjednocené jako jedna. Když budete mít námitky, bude vám spíláno. Když jim vyložíte, že jediná cesta k Bohu, mému milovanému Otci, je skrze Ježíše Krista, řeknou vám:

"Nerozumíte tomu, že Bůh miluje všechny své děti, takže neprokážete-li lásku a soucit k jeho církvi tím, že je přijmete – včetně jejich věrouk – pak jste pokrytec."

Nyní, vězte toto: Pokud přijmete, že všechna náboženství musí být spojena do jediného – že musíte ustoupit stranou, abyste všem těmto věroukám, které neuznávají Syna člověka, prokázali úctu – pak budete vinni strašným hříchem. Budete Mě pak popírat.

Vy, kteří můžete být uvedeni do tohoto klamu, vězte, že se objeví další příznaky, které budou naznačovat jedinou věc – že mé božství už nebude dále hlásáno.

Vaše kostely dostanou nové kříže, na nichž uvidíte vyrytou hlavu šelmy; vaše oltáře budou změněny a budou Mě zesměšňovat. Pokaždé, když uvidíte nový a neobvyklý symbol v mé církvi, dívejte se pozorně, protože šelma je domýšlivá a dává okázale na odiv svou zkaženost předváděním znamení, která ji uctívají.

Ti nepozorní z vás budou oklamáni, sami sebe vtáhnou do praktik, kdy Mě už nebudou uctívat. Budou skrývat pravý záměr, kterým bude uctívání Satana a jeho zlých duchů.

Znamení se již objevila. Skutky, o nichž mluvím, mají teprve přijít, ale den, kdy budete vyzváni popřít mé božství, není daleko. Musíte mít oči otevřené, neboť ti, kdo říkají, že přicházejí v mém jménu, ale místo toho uctívají šelmu, již rozevřeli svá křídla. Panují ve vašem středu, ale mnozí z vás ještě nedokážou uvidět tuto ohavnost. Ale milujete-li Mě, udělím vám milosti vidět Pravdu, neboť Já vás nikdy neopustím. Ten čas se blíží a vy se musíte připravit, neboť brzy sestoupí temnota. Vy, kteří jste požehnaní Božím Světlem, budete trpět v rukou mých nepřátel.

Pamatujte na následující slova, modlete se je a Já vám odhalím Pravdu skrze dar Ducha Svatého.

Modlitba modlitební kampaně (114):

Za kněze, aby přijali dar Pravdy

"Můj Pane, otevři mé oči.

Dovol mi uvidět nepřítele a zavři mé srdce před klamem.

Odevzdávám všechno Tobě, drahý Ježíši.

Věřím ve tvé milosrdenství. Amen."


Váš Ježíš


zpět