846. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2013 v 23:50.


TOUŽÍM PO NICH. BEZ NICH SE NEMOHU CÍTIT ÚPLNÝ.


Má vroucně milovaná dcero,

když jsem ti dal dar vidět Boží děti skrze oči Boha, kamkoliv bys šla, mělo to svůj důvod.

Vždy, když vidíš malé dítě a vnímáš mou lásku, jak se dme ve tvých žilách, je to moje láska k nim. Vidíš-li mladičkého člověka, jak se směje při procházce se svými přáteli, a pocítíš-li k němu příval mateřské lásky, pak věz, že i to je láska Boží, již cítíš. Když vidíš starší lidi a stále cítíš lásku, tak to, co cítíš, je opět moje láska.

Když se díváš na duše, které svou zkažeností způsobují strašný zármutek druhým, a pocítíš k nim lítost, věz také, že i to je moje láska, která tebou proudí. Věz, že ti, kteří Mi v každém ohledu vzdorují, Mě stále naplňují láskou k nim, neboť jak bych je mohl zapřít? Jsou moji. Miluji je. Pláču pro ně. Toužím po nich. Jsem nemocný starostmi o ně. Jak Mi jen způsobují strašnou bolest, ale budu bojovat se Zlým o tyto žalostné duše, skutečně až do jejich posledního dechu na této zemi.

Čemu dal můj Otec život, to je jeho. Co je jeho, je moje. Zemřel jsem pro ně, přestože Mě proklínali. Stále to dělají. Toužím po nich. Bez nich se nemohu cítit úplný. Proto bych s radostí prošel mým ukřižováním znovu a znovu, kdybych je mohl přitáhnout do mé náruče.

Jak mohu odpočívat, má dcero, bez sladkosti jejich obrácení? Ale musí přijít ke Mně ze své vlastní svobodné vůle. Mohu je pokrýt svou láskou a milostmi. Mohu zaplavit jejich duše každou milostí, ale aby mohli přijmout takové dary, budou muset podlehnout mé svaté vůli a sklonit se přede Mnou. Nemohu použít své božství, abych jim svou vůli vnutil, ale co mohu udělat skrze šlechetnost mého Otce, je obrátit se na mé vybrané duše a prosit je, aby výměnou za tyto duše vzali na sebe mou bolest. Tento zázračný zásah bude jednou z cest, kterou mohu zachránit většinu lidstva.

Modli se, má milovaná dcero, ke Mně, tvému Ježíši, o sílu odevzdat Mi více utrpení. Přijmeš-li tuto mimořádnou prosbu, slavnostně slibuji, že zachráním desítky miliónů duší navíc. Nebuď vyděšená. Budeš silná a tentokrát to uděláš s radostí v srdci.

Jdi, má dcero, přijmi mé přání. Neobávej se toho, neboť Mi přineseš největší radost, když Mi odevzdáš tyto nové zkoušky. Budu to Já, kdo bude snášet bolest, ne ty. Tvá bolest bude krátká, ale tím, že ji přijmeš, mohu dosáhnout mé touhy zachránit mé ubohé děti, odloučené ode Mne.

Děkuji, že jsi odpověděla na mou výzvu. Otevři své srdce mé prosbě a pomohu ti na každém kroku této cesty. Pro tebe to bude jen další zkouška a brzy na ni lehce zapomeneš. Pro Mne to znamená, že duše, které by jinak šly do pekla, budou moje v mém království.


Tvůj Ježíš


zpět