844. Poselství Boha Otce ze dne 10. července 2013 v 15:41.


KRMÍ VÁS LŽEMI O VAŠÍ EKONOMICE, S ÚMYSLEM VÁS OKLAMAT


Má nejdražší dcero,

války propuknou na celém Středním východě a můj milovaný Izrael bude brzy trpět strašnou ohavností. Životy budou v této části světa ztraceny v obrovském rozsahu, jak duch zla pohltí životy a v mnoha případech i duše mých dětí.

Vzájemná nenávist mých dětí se přelije do jiných zemí, až bitva u Armageddonu zesílí a vzroste, dokud nezachvátí celý svět. Nenávist, způsobená jako důsledek napadení Satanem a jeho démony, se stane znamením natolik zřejmým, že jen málo duší, lhostejno zda věřící ve Mne, Stvořitele všeho co je, nepocítí ducha zla, šířícího se jako smrtící virus.

Války, mnoho válek, včetně bitev v rámci vlád všech národů, vzplanou všechny najednou. Ačkoliv mé ruce již sestoupily s mírnými tresty, vězte, že rozdrtím ty, kteří ubližují mým dětem. Tehdy bitva o duše zesílí a rozšíří se mnoha způsoby.

Krmí vás lžemi o vaší ekonomice, s úmyslem vás oklamat a obrat o vše, co máte. Modlete se, modlete se, modlete se, abych zastavil ty, kteří kontrolují vaše měny, aby vám vzali všechno, co vlastníte. Vězte, že zatímco moje pravá ruka vrhá tresty na zlé, má levá ruka vás pozvedne a vezme pod mou ochranu a Já se o vás postarám.

Změny, předpověděné v mé svaté Knize, se nyní představují světu. Budou zuřit bitvy, životy budou ztraceny, země budou trpět ekologickým chaosem, úroda nesplní očekávání, a mnozí budete pronásledováni svými vládami. Nejhorší bitva bude ale duchovní, kde bude vynaloženo veškeré úsilí obrátit vás proti Mně.


Váš Otec
Bůh Nejvyšší


zpět