843. Poselství Matky Spásy ze dne 10. července 2013 v 15:26.


LIDÉ TAK SNADNO PŘIJÍMAJÍ NOVÉ ZÁKONY, O KTERÝCH TVRDÍ, ŽE JSOU DOBRÉ


Mé dítě,

tvé modlitby jsou vyslyšeny a můj Syn zasáhne ve tvém zvláštním úmyslu. Musíš se modlit za všechny na světě, kteří jsou svedeni k tomu, aby uvěřili, že zlo je dobro. Tato pavučina klamu pokryla lidstvo do té míry, že mnozí už více nedokážou rozlišovat mezi zákony Boha a zkažeností Zlého, když se projevuje mezi vámi.

Lidé tak snadno přijímají nové zákony, o kterých tvrdí, že jsou dobré – pro dobro všech – kdy ve skutečnosti zastírají v očích Boha smrtelný hřích.

Mezi těmi, kdo dodržují Boží zákony a těmi, kdo je znesvěcují, zuří bitva. Ti, kdo veřejně podporují Boží zákony, jsou démonizováni a prohlašováni za kruté a zlé. Klam a lži, které naplňují ty, kteří říkají, že lidstvo milují, jsou zřetelně vidět, když veřejně ospravedlňují smrtelný hřích. Jak jen prohnaný je Zlý. A jen málo lidí rozumí jeho vlivu ve svých životech, nebo jak deformuje jejich myšlení.

Buďte klidné, drahé děti, s vědomím, že já, Matka Spásy, mohu porazit Zlého ve vašem středu. Musíte ke mně volat pokaždé, když se budete cítit přemoženi mocí, kterou vykonává ve vašich národech. Zničím jeho vliv, když mi předložíte vaši prosbu.

Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (113):

Za porážku zla ve vaší zemi

"Ó, Matko Spásy, přijď mezi nás a pokryj naši zemi svou ochranou.

Rozdrť hlavu šelmy a znič její zlobu šířící se mezi námi.

Pomoz svým ubohým ztraceným dětem povstat a mluvit Pravdu, když jsme obklopeni lžemi.

Prosím, ó Matko Boží, ochraňuj naši zemi a udržuj nás silné, abychom dokázali zůstat věrni tvému Synu, v čase našeho pronásledování. Amen."

Nesmíte nikdy přijmout důvody umožňující vznik špatných zákonů, které vám předpisují, jak máte žít vaše životy v souladu s Božím Slovem. Když tyto zákony proniknou do vašich zemí, zničí duše.

Důvěřujte mi, Matce Spásy, a pomozte zachránit duše těch, které milujete a mezi nimiž působíte. Volejte ke mně a já slibuji, že pokryji váš národ mým nejsvětějším pláštěm.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět