842. Poselství Ježíše ze dne 8. července 2013 v 17:00.


DESET PŘIKÁZÁNÍ, DANÝCH SVĚTU MÝM OTCEM SKRZE PROROKA MOJŽÍŠE, JSOU PŘEPISOVÁNA ČLOVĚKEM


Má vroucně milovaná dcero,

kdykoliv se ti zdá, že je jen málo naděje pro hříšníky, prosím, vzpomeň si, že moje milosrdenství je neustávající. Na světě není ani jediná duše, kterou bych nechtěl obejmout a přinést jí dar spásy. Miluji vás všechny. Odpouštím všem, kteří Mě budou snažně prosit o dar spásy, ale to neznamená, že nepotrestám ty, kteří páchají těžké
hříchy.

Deset přikázání, daných světu mým Otcem skrze proroka Mojžíše, jsou přepisována člověkem. Byla rozebrána na části, překroucena a byl jim dán nový význam, aby člověk mohl tolerovat hřích.

Zbožňujete falešné bohy a ospravedlňujete to. Žijete ve strašné lži, když takto urážíte mého Otce, a přesto, až bude Pravda ukázána pohanům, budou se kát a Já budu čekat, abych je mohl sevřít v náruči.

Zabíjíte jeden druhého a říkáte, že si tak prokazujete milosrdenství. Uzákoňujete vraždu, popravu, eutanazii a potrat a říkáte, že to jsou dobré věci. To je zlo ve své nejhorší podobě, když zpochybňujete Původce všeho života – Stvořitele nebes a země – s opovážlivou manipulací Božích zákonů. Přesto, když projevíte skutečné výčitky svědomí, také budu čekat, abych vás sevřel v náruči.

Loupíte, co vám nepatří, a okrádáte chudé pro uspokojení vaší chtivosti. Pácháte strašné hříchy těla, které jsou pod důstojnost člověka a chováte se jako divoká zvířata, puštěná z řetězu. Vaše ubohost je odporná v očích Boha, ale přesto, budete-li Mě volat a prosit Mě o milosrdenství, budu tam trpělivě čekat. Když zneuctíváte Boha nepřijetím jeho existence a [nevědomky] se tak snažíte sebrat jeho děti s sebou do propasti se šelmou, budu ještě čekat, až se obrátíte a poprosíte Mě, abych se vám dal poznat.

Vy, kteří Pravdu přijímáte, si už nenajdete čas, abyste Mě uctívali ve dni sabatu, protože kladete své vlastní potřeby přede Mne. Tím Mě velmi zraňujete, protože již víte, že jste děti Boží. Opustili jste Otcův dům a přijdete zpět, jen až nebudete mít střechu nad hlavou. A Já budu čekat, abych vás přivítal zpátky.

Vaše láska k Bohu zeslábla, jako vaše láska a úcta k vašim rodičům. Vaše srdce ztvrdla natolik, že se k nim nechováte s takovou úctou a péčí, jak byste měli.

Každý den proklínáte Boha a přísaháte s užíváním mého jména tím nejneuctivějším způsobem, ale nemluvíte se Mnou tak, jak si přeji. Když pomlouváte druhé, pomlouváte Mě. Když ničíte pověst jiné osoby, ničíte mou lásku. A přesto vám odpustím, když projevíte výčitky svědomí.

Nemáte žádnou úctu k instituci manželství a málo se zamýšlíte nad zneužíváním této nejsvětější svátosti. Nadále urážíte Boha, když se stále domáháte požehnání manželství, kdy [On] je neuznává, nebo je uznat nemůže. Přesto Ho stále urážíte.

Jste tak posedlí vyhledáváním světských statků a tak zamoření nezdravými tužbami, že ničíte lidi, kteří vám přijdou do cesty. I přesto vám projevím milosrdenství, vrátíte-li se zpátky ke Mně.

Žádný hřích, s výjimkou rouhání proti Duchu Svatému, není tak zlý, aby nemohl být odpuštěn. Prosím vás všechny naléhavě, abyste přezkoumali vaše svědomí a smířili se se Mnou ještě jednou.

Jsem trpělivý. Jsem Láska. Jsem vaše spása. Čekám. Prosím, přijďte ke Mně brzy, neboť vás miluji s nesdělitelnou vášní. Neodpočinu si, dokud vás všechny nezachráním.


Váš Ježíš


zpět