841. Poselství Ježíše ze dne 7. července 2013 v 17:35.


POUŽIJE BOŽÍ PRAVDU, ABY SE ZA NÍ SKRYL, DOKUD NEPŘIJDE TA SPRÁVNÁ CHVÍLE


Má vroucně milovaná nevěsto,

co na tom záleží, že na tebe křičí, nebo tě proklínají v mém jménu? Co na tom záleží, jestli všichni, kteří hlásají mé nejsvětější Slovo a kteří zůstávají pevně ve spojení se Mnou, jsou spoutáni a biti? Cožpak nevíte, že má moc je všemocná a nemůže být zlomena, i kdyby Mi mohli zlámat kosti.

Když lékař bojuje za každou cenu o záchranu člověka, udělá pro to všechno možné. Když je vyrušován ostatními, kteří se ho pokoušejí zastavit – je-li oddán svému povolání, nebude si všímat všech protestů a zkusí zakročit svým způsobem, když ve svém srdci ví, že ten život může zachránit a že jej zachrání. A tak pokračuje, dokud všichni neuvidí ovoce jeho námahy. Vytrvá tak dlouho, dokud není život zachráněn, a pak, když je vše uděláno, bude přivítán s láskou právě těmi lidmi, kteří, ať už z jakýchkoliv důvodů, se pokoušeli rušivě zasahovat do jeho úsilí život udržet. A tak všechny třenice budou zapomenuty.

Totéž je pravdou o této svaté misi, slíbené mým Otcem, aby zachránil životy svých dětí v těchto posledních časech před mým Druhým příchodem. Buďte připraveni na to, že do této mise bude zasahováno, neboť kdyby nepřitahovala takový odpor, tak byste s jistotou věděli, že má poselství k vám by v tomto čase nemohla přicházet od vašeho milovaného Ježíše.

Když je hlásána Pravda, není přijata snadno, byť je to Slovo Boží. Nicméně když jsou předkládány lži, převlečené za Pravdu, budou ochotněji přijaty a ve většině případů vřele přivítány s otevřenou náručí. Dejte si pozor na tyto lži, které budou předloženy mými nepřáteli, kteří sami sebe prohlásí za mé mluvčí. Uvedou vás v omyl mnoha způsoby ze strachu, že je chytíte při jejich klamu. Budou trávit svůj čas sbližováním s těmi, kteří jsou ve světě známí jako dobří a svatí, nevinní služebníci – z kterých mnozí jsou nyní se Mnou v nebi. Sdružováním se s nimi bude na ně pohlíženo jako na věrné stoupence takových svatých. Pak budou opakovat Pravdu mých učení, a to vás zmate. Řeknete: "Ale jak je to možné? Ten člověk říká Pravdu."

Moji milovaní následovníci, prohnanost šelmy je mimo vaše chápání. Je opatrný, aby se nikdy neodhalil, a tak se schovává za Pravdu. Když je přítomen v ubohých podvedených duších, použije Boží Pravdu, aby se za ní skryl, dokud nepřijde ta správná chvíle. Pak budou vylévány oplzlosti na Slovo Boží, ale mnohým to nebude zcela zřejmé. Dívejte se za slova, která budou opatrně formulována, a odhalíte lež. To je druh síly, se kterou se Boží děti budou muset potýkat.

Duch zla je jako temný mrak a když zcela sestoupil na lidstvo, stane se obtížným rozlišit pravdu a lež. Ale slibuji vám, že tento mrak se zvedne, a když jím Boží Světlo pronikne, uvidíte zlobu v celé její ohyzdnosti, jak je viděna v očích Boha.

Boj bude pokračovat mezi lidmi, kteří prokazují věrnost jedinému pravému Bohu, protože Zlý vnáší mezi ně zmatek. Poněvadž se tato skupina rozštěpí na dvě, budou zde další, za které se musíte modlit. Jsou to duše, které jsou tak vzdálené od Boha, že Ho neuznají za žádných okolností. Jsou to moje ztracené duše, kterým jsem zasvětil tuto svatou misi. Až zachráním ty, kteří jsou úplně ztracení, můj zásah zachrání také ostatní, kteří jsou prostě zmatení.

Pojďte, shromážděte se všichni přede Mnou, neboť můj čas je již velmi blízko. Nenechejte se žádný z vás zdržovat v modlitbách za duše těch, kteří vaši pomoc nejvíce potřebují.


Váš Ježíš


zpět