838. Poselství Ježíše ze dne 3. července 2013 v 23:15.


PONĚVADŽ HOŘKOST ROZDĚLUJE NÁRODY, NEDŮVĚRA A STRACH BUDOU I NADÁLE VYVOLÁVAT OBČANSKÝ NEPOKOJ


Má vroucně milovaná dcero,

jak bylo předpověděno, války a nepokoj se šíří jako divoký požár po celé zemi. Velmi málo částí světa nebude ovlivněno válkami a zvěstmi o svárech.

Poněvadž hořkost rozděluje národy, podezíravost a strach budou i nadále vyvolávat občanský nepokoj, i nadále budou přijímány nekřesťanské zákony, a tak vražda a potraty, stejně jako skutky proti svatým svátostem, budou uzákoněny ve vašich zemích. Kvůli takovým zákonům budou mnozí uvedeni do hříchu a velmi brzy nastane bolest temnoty duše a jen málo lidí si toho dokáže nevšímat.

Proč, budou se ptát, je taková podivná nálada, kde vzájemná důvěra vymizela? Proč je tak těžké žít náš život tak, jak byl nařízen Kristem, ze strachu být označen za blázna? Odpověď spočívá ve skutečnosti, že vaše země, jedna po druhé, Mě nejen znovu odsoudily, ale prohlásily hřích za legitimní. Až se to stane, Satan a jeho armáda se rozběsní.

On i jeho armáda se stali velmi mocní a skrze všechny liberální zákony, které přehlížejí hřích, jsou opravdu přijímáni, a tak následkem toho nebude v srdcích lidí mír. Bude to, jako kdyby děti, ukradené svým rodičům a zajaté, byly krmeny dobrotami, aby se zakryla skutečnost, že jsou v zajetí. Neboť všechna potěšení, která jsou jim nabízena, jim nepřinesou útěchu. Místo toho se tyto děti budou cítit neklidné, prázdné a budou toužit cítit pravou lásku, kterou jim může přinést jen přítomnost rodičů.

Boží přítomnost je ještě ve vašich národech, ale jakmile Já, Syn člověka, budu rychle vypovězen zavedením škodlivých zákonů ve vašich zemích, a brzy i vašimi církvemi, budete jako zbloudilí sirotci, nemající kde hlavu složit.

Bez Boha není pokoje. Beze Mne, Ježíše Krista, přítomného v mém učení, budete pomalu vyhladověni. Nedovolte takovým zákonům zastavit vaši oddanost ke Mně, neboť tehdy, více než kdy jindy, přijdu k vám a dám vám útěchu, po níž toužíte.

Miluji vás. Pláču kvůli vaší opuštěnosti a slibuji, že toto pronásledování bude krátké.


Váš Ježíš


zpět