835. Poselství Matky Spásy ze dne 1. července 2013 v 16:43.


TO, ČEHO JSEM BYLA SVĚDKEM, BY NIKDY NEMOHLO BÝT DÁNO NA PAPÍR, TAK OHAVNÉ BYLY UKRUTNOSTI ZPŮSOBENÉ JEHO BOŽÍMU TĚLU


Mé dítě,

když trpíš pro mého Syna, je v pořádku vykřiknout v bolesti, protože konec konců jsi jen člověk. Když jsem viděla bičování mého Syna, a následně jeho hrůzné ukřižování, byla jsem bez sebe žalem. A když jsem se dívala, co snášelo jeho zubožené tělo, co by žádné zvíře nebylo schopné vydržet na jatkách, omdlela jsem šokem tolikrát, že jsem se sotva držela na nohou.

Jak jen trpěl, se nikdo nikdy nedoví, protože to, čeho jsem byla svědkem, by nikdy nemohlo být dáno na papír, tak ohavné byly ukrutnosti způsobené jeho Božímu tělu. Proto je tak málo popisů potupných urážek, kterými Ho častovali, protože by to bylo tak šokující, že by to poskvrnilo jeho svaté jméno, kdyby to bylo zaznamenáno.

Ty, mé dítě, trpíš, ale tvé utrpení je jen drobným dílem jeho bolesti. Musíš vědět, že když cítíš fyzickou bolest, že můj Syn jen dovoluje, aby jeho utrpení se projevilo u těch, které si vybírá. Když to dělá, pomáhá Mu to vzdorovat, porazit a zničit moc zla skrze dar vaší svobodné vůle mému drahému Synu. Tím, že to uděláte, posvětíte vaši duši, stejně jako vaše tělo, a to je velmi zvláštní dar Jemu – dar, jenž Mu umožňuje zachránit jiné duše.

Tak prosím pochop, že když můj Syn zvýší tvé utrpení a když opravdu v tobě trpí, že je to milost, kterou nesmíš odmítnout. Přijmi ji. Brzy porozumíš, jak je mocná. Když můj Syn ukáže své rány v těle vybraných duší, přináší to strašné pronásledování. Tehdy Zlý útočí s vážnou a prudkou zuřivostí. Nejdříve budeš vyděšená, ale nyní, když to chápeš, přijmeš tento úděl, a jen se ochráníš modlitbou mého nejsvětějšího růžence, a to nejméně třikrát denně.

Mé dítě, prosím zajisti, že nedovolíš strachu, aby tě odvedl od této práce, protože po tom Zlý prahne. Až nenávist proti tobě bude vzrůstat, musíš se vzchopit, snášet bolest a zachovat mlčení.

V tak rozsáhlé misi, kterou konáš, můžeš očekávat tyto zkoušky. Buď v pokoji a věz, že všichni andělé a svatí jsou s tebou a vedou tě.


Tvoje milovaná Matka
Matka Boží
Matka Spásy


zpět