834. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2013 v 23:10.


BUDETE OBVINĚNI ZE SPIKLENECTVÍ PROTI MÉ VLASTNÍ CÍRKVI, PŘESTOŽE VAŠÍM JEDINÝM ZLOČINEM BUDE TO, ŽE HÁJÍTE PRAVDU


Má vroucně milovaná dcero,

Zlý se ani na okamžik nezastaví ve svém pronásledování těch, kteří Mě milují. Když jsou duše blízko Mně a když jejich láska ke Mně roste, vždy tam bude a bude se pokoušet Mi je odlákat.

Když modlitbami zachraňujete duše, Zlý si na vás vylije všechnu svoji zlost a budete cítit zranění, protože se stanete terčem kritiky, zejména od těch, které milujete. Musíte si zvyknout na tuto bolest a smutek, když Mě následujete a přijímáte můj zásah skrze tato poselství. To s sebou přináší strašné bičování, neboť tato poselství budou zodpovědná za záchranu více než sedmi miliard lidí.

Jakmile ďábel poznává, že ztrácí duše jdoucí ke Mně, využije cokoliv, co je nezbytné pro vyvolání pochybností v mysli mých věrných, a pak vytvoří strašlivé rozbroje mezi mými následovníky. Musíte rozeznat ďáblovo dílo takové jaké je a vědět, že čím věrněji následujete Pravdu, tím více jste pronásledováni za přijetí mé milosrdné ruky. Jen tehdy, když je Boží Slovo přítomno nejmocnějším způsobem – kdy se Duch Svatý projevuje mezi skupinami Božích dětí – Zlý bojuje nejurputněji. On, Satan, zuří kvůli této misi. Vy, kdo pochybujete o mém Slovu, dávaném v tomto čase, vězte:

Jen mé Slovo může vyvolat takové pobouření, dokonce i mezi těmi, kteří věří ve Mne a následují mé učení. Ani jeden z vás není imunní proti takovým útokům. Vy, mí vzácní následovníci, budete těmi, kdo od zlých jazyků schytáte tvrdou kritiku proti Mně. Budou na vás plivat, smát se vám a zesměšňovat vás. Budete obviněni ze spiklenectví proti mé vlastní církvi, přestože vaším jediným zločinem bude to, že hájíte Pravdu. Ti, kteří podporují Boží Slovo a odmítají se odchýlit od Pravdy, vždy trpěli rukama těch, kteří se pokládali za nejvybranější Boží zástupce, před těmi ubohými dušemi, které Mě nejvíc milují.

Je rozdíl mezi těmi, kdo říkají, že jsou lépe informováni a tudíž více hodni vynášet soud nad jinými v mém jménu, a těmi, kteří Mě prostě milují. Následujete-li můj příklad, můžete jen povstat a hlásat svou lásku ke Mně. Já bych nikdy neřekl, že jeden je lepší než druhý – neboť všichni jste hříšníci. Přesto bych nikdy nepřijal ty, kteří možná znají vše, co se dá o Mně poznat, a kteří vyhlašují svou nadřazenost nad ostatními. Ti, kdo říkají, že Mě znají a urážejí jiného v mém jménu, Mě ve skutečnosti vůbec neznají.

Ďábel plní duše sebevědomím, pýchou a hněvem. To jsou tři znaky, podle kterých poznáte, že je v duši přítomen, když se pokouší umlčet ostatní duše, které hlásají Boží Pravdu. Jak jen takové duše budou trpět, zejména nyní, když je tato vytoužená mise prožívána mezi vámi. Každý z vás, kdo odpovídá na mé volání, bude muset čelit urážkám a veřejnému posměchu, které vám budou brát dech, tak brutální budou výlevy nenávisti. Chci, abyste pochopili, že to nejste vy, na něž je jeho nenávist namířena, ale Já. Satan chce umlčet můj hlas, který zasahuje až k vám pro vaši záchranu před jeho zlotřilými plány, již před dávnou dobou připravenými a pečlivě promyšlenými. Pro šelmu nemůže být žádné vítězství, ale on ví, jak trpím, když Mi vyrve duše. Nedovolte tomuto vlivu, aby vás oslepil k vnímání Pravdy.

Pravda zachrání vaši duši, a když budete Pravdu šířit, přinese Mi to více duší. Těmito prostředky porazím šelmu. Budete uchráněni od veškeré škody, ale budete trpět potupou označením za blázny. A vše jen proto, že Mě milujete.


Váš Ježíš


zpět