833. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2013 v 21:13.


V MÉ CÍRKVI BUDE BRZY PŘEDSTAVENA ZMĚNA OBŘADU MŠE SVATÉ


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš si všímat nenávisti, která přetéká z úst těch, kteří tvrdí, že jsou svatí lidé a věrní následovníci mé drahé, milované Matky. Věz, že nenávist, kterou ti projeví, bude horší, než vůči kterémukoliv jinému proroku, který přišel před tebou. Neříkám ti to, abych tě děsil, ale jen abys přijala skutečnost a nevšímala si zloby. Kdekoliv je Boží přítomnost mezi lidmi rozpoznána, vždy vyvolá brutální reakci šelmy, která pracuje skrze jiné, aby popřela Slovo Boží.

Má dcero, v mé církvi bude brzy představena změna obřadu mše svaté. Bude to velmi matoucí a mnozí nepostřehnou lži, které budou přítomné v nových modlitbách. Moje přítomnost bude vyloučena tím nejrafinovanějším způsobem, a tak ti, kteří se budou řídit novou formou, ve které má skutečná přítomnost bude popřena, nebudou schopni přinést oběť Bohu tak, jak musí být konána. Má dcero, takové odhalení bude mít za následek, že tebou bude opovrhováno, ale musíš vědět, že to bylo předpověděno. Mým následovníkům bude řečeno, že při svatém přijímání jde o to, aby se všichni lidé – na celém světě – spojili v jednotě a vzájemně si projevili lásku. Pomalu ale jistě už při mši svaté nepůjde více o mou nejsvětější oběť. Místo toho bude vytvořen obřad k vzdávání pocty člověku a vy budete uvedeni v omyl, kdy budete svědky konfliktu před mými svatými oltáři a všemi svatostánky na světě.

Den, kdy každodenní oběti skončí, již není daleko. Vězte, že nyní přicházím, abych vás před tím varoval, abyste nehladověli. Až budete zbaveni mé přítomnosti, budete opuštěni mým Duchem a shledáte, že je těžké zůstat Mi nablízku.

Slova, použitá k vašemu oklamání, budou obsahovat výraz "pro dobro všech – pro sjednocení všech Božích dětí". Mše nabude nového významu. Moje smrt na kříži bude zapomenuta a všechna zdůvodnění budou pro ni znovu definována. Vzpomeňte si v ten den na moje nynější slova k vám. Přijměte náhražku a má přítomnost zmizí. Já budu s vámi, ale nebude to mé Tělo, na kterém budete mít podíl.

Vám, kteří nevěříte v tento podlý plán, který již byl připraven, aby se zahladily všechny stopy po Mně, říkám: Až budu pryč, budete Mě hledat? Až má nejsvětější eucharistie bude poskvrněna, budete se vymlouvat na ty, kteří jsou za to zodpovědní? Nebo budete následovat Mě a naslouchat Pravdě, až budete obklopeni lžemi.

Volba bude na vás.


Váš Ježíš


zpět