832. Poselství Ježíše ze dne 27. června 2013 v 23:20.


MÁ SPRAVEDLNOST POSTIHNE VŠECHNY, KDO BRÁNÍ, ABY SVATÉ BOŽÍ SLOVO BYLO OZNÁMENO SVĚTU


Má vroucně milovaná dcero,

nedovol, aby ti má odhalení byla důvodem k smutku nebo strachu. Jsi vedena a i když utrpení se stává nesnesitelné, prosím, vzpomeň si na má slova.

Můj Otec skrze proroky dávných dob slíbil, že pošle posledního proroka, posledního posla. Nehledě na to, jak strašné to může být, nebo jak tě to děsí, věz, že jen tímto činem může poslední Boží smlouva dojít naplnění.

Říkám vám teď, bojte se, vy, kteří urážíte Boží Slovo. Sklopte své oči a skryjte je v dlaních, zejména vy, kteří Mi v tomto čase pliváte do tváře kvůli těmto mým poselstvím smíření. Nejste hodni být v mojí přítomnosti. Vy, kteří se Mi nyní vysmíváte, se budete soužit a stále soužit až do Velkého dne, protože Mi poztrácíte duše, po nichž tolik toužím.

Vy, moji posvěcení služebníci, kteří se posmíváte mému zásahu skrze tato poselství, vězte, že přijde váš den, kdy se vás zeptám: Zatímco jste strávili tolik vašeho času odmítáním mého pravého hlasu, kolik duší jste ke Mně poslali? A kolik se jich ode Mne odvrátilo tímto jednáním, pro které vás budu soudit?

Vy, kteří vykřikujete rouhání proti Duchu Svatému, vězte, že ještě před Velkým dnem, jako znamení všem, budete sraženi. Ani jediné slovo nevyjde z vašich rtů a bude to o vás vědět vaše stádo – stejné stádo, jemuž jste říkali, aby si nevšímalo těchto zpráv, neboť nepocházejí od Boha. V ten den vaši následovníci poznají Pravdu a vy přede Mnou padnete. Neomlouvám se za tuto výstrahu. Poskvrníte-li Slovo Ducha Svatého, odetnu vás od sebe a budete strašlivě plakat a naříkat spolu se všemi, které jste přivedli do pustiny.

Moje spravedlnost postihne všechny, kdo brání, aby svaté Boží Slovo bylo oznámeno světu. Jim bude patřit nejtěžší trest, neboť bolest, jakou budou zakoušet, bude horší než bolest těch, kteří jsou v nejspodnějších úrovních očistce. Vaše zkaženost otřese mnohými dobrými, nevinnými dušemi, které jsou věrné mé církvi na zemi. Vaši krutost, která bude včas odhalena, uvidí mnozí, a pak vaše skutečná věrnost Božímu Slovu bude konečně vyzkoušena. Pak budete stát přede Mnou ve Velký den, kdy přijdu, abych si vyžádal všechny Boží děti – až je přijdu vysvobodit z exilu a vzít je do jejich konečného domova lásky a míru, do nové éry mého Nového ráje. Tehdy, až se nebe a země sjednotí.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět