831. Poselství Matky Spásy ze dne 26. června 2013 v 16:50.


PŘIVEĎTE MI VAŠE DĚTI, ABYCH JE MOHLA JAKO PRAVÁ MATKA VŠECH BOŽÍCH DĚTÍ ZASVĚTIT MÉMU SYNU


Mé drahé děti, jako vaše Matka k vám volám: Přiveďte mi vaše děti, abych je mohla, jako pravá matka všech Božích dětí zasvětit mému Synu, Ježíši Kristu.

Když zasvětíte vaše děti mému Synu skrze mne, Matku Spásy, představím je mému Synu, aby jejich duším udělil velké milosti.

Nesmíte nikdy zapomenout, jakou lásku má můj Syn k Božím dětem. Ať už jsou jakéhokoliv věku, nabídnete-li je mému Synu k posvěcení jejich duší prostřednictvím mě, jeho Blahoslavené Matky, vaše modlitby budou vyslyšeny. Zde je modlitba modlitební kampaně (111) za vaše děti. Když se ji budete modlit každý den, přivede vaše děti blízko k Ježíšovu milosrdnému srdci.

K zasvěcení vašich dětí Ježíši Kristu

"Ó, drahá Matko Spásy,

zasvěcuji mé děti (uveďte jméno dítěte nebo dětí) tvému Synu, aby jim mohl přinést pokoj ducha a lásku srdce.

Prosím, oroduj, aby mé děti byly přijaty do milosrdné náruče tvého Syna, a ochraňuj je před zlem.

Pomoz jim, aby zůstaly věrné svatému Božímu Slovu, zejména v časech, kdy budou v pokušení se od Něj odvrátit. Amen."

Má prosba ve vašem jménu za vaše milované děti bude mým Synem přijata jako zvláštní dar mně, jeho milované Matce, když se pozvedám naplnit můj slib daný mému Synu, kdy v tomto čase začíná má mise pomáhat zachraňovat duše ztracených Božích dětí. Můj úkol Matky Spásy již začal v celé své vážnosti, a skrze mou přímluvu poskytnout Boží milosrdenství hříšníkům, budou dány v hojnosti velké dary těm, kteří mě volají.

Děti, jděte v pokoji. Já, vaše milovaná Matka Spásy, vždy odpovím na vaše volání, prosíte-li o záchranu duší.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět