všechno 830

830. Poselství Ježíše ze dne 25. června 2013 v 20:45.


VELMI MÁLO LIDÍ NALÉZÁ VE MNĚ ÚTĚCHU. TRPĚLIVĚ ČEKÁM, A PŘESTO KE MNĚ NEPŘICHÁZEJÍ.


Má vroucně milovaná dcero,

mé slzy dnes kanou, jak vzrůstá ubohost zla, která se projevuje v srdcích lidí. Stali se tak zatvrzelými, že jejich kamenná srdce neponechávají pro Mne žádný prostor, abych v nich našel útěchu.

Mé srdce se nyní chvěje zármutkem kvůli křesťanům, kteří odpadli od Pravdy a všeho, co; jsem je učil. Velmi málo jich ve Mně nalézá útěchu. Trpělivě čekám, a přesto ke Mně nepřicházejí. Vytvořili zeď, která je ode Mne odděluje, a jen slovy se hlásí k mému slibu přijít znovu. Jak jen zapomněli na to, co jsem řekl, co jsem učinil, abych je zachránil, a co jsem jim sdělil Knihou mého Otce, jak očekávat čas, až se bude krátit.

Mé ubohé, ubohé děti. Především potřebuji, aby ve svých srdcích probudily ke Mně lásku, mají-li dostat útěchu a zmírnění bolesti ve svých smutných a těžkých zkouškách v tomto životě. V tomto čase musí vztáhnout své ruce a vzývat Mě, mám-li pro ně učinit přechod bezbolestným.

Nechci Božím dětem způsobit trápení. Ale odmítnutím Pravdy mého učení a zákonů daných mým Otcem budou zavlečeny do strašlivé bitvy s duchem zla, než je mé milosrdenství stačí přitáhnout do mé náruče a zachránit je.

Jak málo důvěry mají ve svých srdcích k jedinému pravému Bohu. Jak jsou lehkomyslné a jak rychle přijímají lži k uspokojení své hříšné touhy. S jakou naivitou přijímají lži, vyhovující jejich způsobu života, k ospravedlnění hříchu.

Cokoliv přijatelného, čím lidským intelektem omluví hřích, je jediná cesta, kterou si zvolí, aby své životy prožili, jak chtějí. Pravdu je tak obtížné spolknout a je těžko stravitelná kvůli obětem těla, které musí být učiněny, aby byla přijata. Pravda, pokud je přijata, vyžaduje velkou odvahu, a jen ti, kteří mají dar pokory, ji mohou skutečně snadno přijmout.

Opravdově hledající Boží Pravdu jsou často uvedeni v omyl těmi, kteří říkají, že hlásají Boží Slovo. Jediné místo, kde Pravdu najdete je nejsvětější Bible a mé svaté Slovo, dávané vám těmito poselstvími. Má poselství potvrzují svaté Boží Slovo, tak jak je ustanoveno v Knize mého Otce.

Milovat Mě není lehké, neboť ke Mně můžete přijít jen jako prosté dítě. Vaše okázalé jednání, které předvádíte světu ve svém každodenním životě, musí být odloženo stranou. Můžete ke Mně přijít jen jako jednoduché, důvěřivé dítě. Musíte Mi padnout k nohám a prosit Mě, abych vás vzal, tvárnil vás, pomohl vám jít správnou cestou ke svatosti, a pak Mi zcela důvěřovat.

Jakmile se Mi odevzdáte, pozvednu vás, zbavím vás vašeho strachu a ponesu vás k mému království. Dokonce i pak, s Boží láskou ve své duši, vám bude tato cesta připadat těžká. Ale bude to, jako kdyby pavučiny byly odstraněny – a jakmile se Pravda stane jasnou – nebude jiná cesta, po které byste chtěli jít. Je to totiž jediná cesta, která vás povede do ráje a je to cesta, kterou se musíte dát, abyste přišli ke Mně, Ježíši Kristu. Neboť Já jsem Cesta.


Váš Ježíš


zpět