828. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2013 v 18:37.


PRAVDA VÁS OSVOBODÍ. LŽI VÁS ZNIČÍ.


Má vroucně milovaná dcero,

jak je zdrcené mé srdce z trápení mých ubohých milovaných služebníků, kteří již začínají vidět zmatek, který se projevuje v mé církvi. Pravím jim: Zůstaňte a konejte co je třeba ve službě Mně pod střechou mojí církve. Zůstaňte pevní v mém učení. Nepřijímejte nová a takzvaná teologická vysvětlení, pokud jde o to, kdo jsem Já, co jsem učinil pro lidstvo, nebo jak se vrátím, abych si vyžádal všechny Boží děti, které přijmou mé milosrdenství. Důvěřujte pouze mému svatému Slovu, danému vám mými apoštoly a nejsvětější Biblí. Cokoliv, co se liší od svatých svátostí, nebo co vám řekli o potřebě spásy – nepřijímejte to.

Já jsem Pravda. Vám byla dána Pravda. Jen Pravda může uchránit vaše duše od zatracení. Pravda vás osvobodí. Lži vás zničí. Slavnostně slibuji každému z vás, moji vzácní posvěcení služebníci, mimořádné milosti k tomu, abyste vytrvali tváří v tvář pronásledování, až bude vaše víra zkoušena do krajnosti, když se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (110):

Pro kněze, aby zůstali věrni tvému svatému Slovu

"Ó, můj nejdražší Ježíši, naléhavě Tě prosím, abys mě udržel silným a odvážným, abych mohl bránit Pravdu ve tvém nejsvětějším jménu.

Úpěnlivě Tě prosím, dej mi milost, kterou potřebuji, abych vždy vydával svědectví o tvém svatém Slovu.

Učiň mě odolným vůči nátlaku prosazujícímu nepravdy, když v mém srdci vím, že Tě urážejí.

Pomoz mi zůstat věrný tvému svatému Slovu, až do dne, kdy zemřu. Amen."

Mým posvěceným služebníkům musím dát ještě jedno slovo varování.

Musíte bránit dar zpovědi a musíte pochopit, že jen ti, kteří usilují o výčitky svědomí kvůli svým hříchům a přijímají Mě, Ježíše Krista, jako klíč ke své spáse, se připojí ke Mně v ráji.


Váš Ježíš


zpět