826. Poselství Ježíše ze dne 21. června 2013 v 11:50.


NEJVĚTŠÍ LEŽ JE, ŽE SATAN MŮŽE PŘEDPOVĚDĚT BUDOUCNOST, ALE TAK TOMU NIKDY NEMŮŽE BÝT


Má vroucně milovaná dcero,

zatímco se pohanství dále šíří do celého světa jako virus, člověk se začíná považovat za Boha. Mnoho sekt, které nepřijímají existenci pravého Boha, uctívají místo Něho ve svých chrámech šelmu. Tyto ubohé duše, jejichž sebeláska pramení z přílišné ctižádosti, zřídily chrámy, ve kterých bezostyšně uctívají Satana. Mnohým nezasvěceným připadají tyto chrámy jako kostely k uctívání Boha, ale nenechejte se oklamat. Jejich jediným účelem je uctívat šelmu, která jim slíbila věčný život. Slíbil jim, že poslušností své sebelásky, která nahradila lásku k Bohu, získají věčný ráj rozkoše.

Sliby dané jim šelmou, která s nimi zřetelně komunikuje, jsou vymyšleny tak, aby je oklamaly a oni uvěřili v lež. Že jejich prosby o světská potěšení a uspokojení sama sebe budou odměněny, položí-li je před oltář šelmy – falešného boha, kterého uctívají místo mého milovaného Otce. Uvěří, že dají-li své potřeby na první místo před ostatní, že jim bude umožněno nabýt velkého bohatství, ovládat druhé a být svobodní.

Tito lidé jsou povzbuzováni stavět se před Boha a vyhledávat takové síly, aby byli schopni porazit Boží království. Žel, udělají cokoliv v touze po bohatství a vlády nad jinými, skrze čirou chamtivost. Zničí životy jiných. K dosažení svých cílů budou zabíjet a proklínat Boha každý den.

Když proklínají Boha, sloužíce černé mše, z nichž mnohých se tajně účastní mocní lidé, včetně těch, kteří říkají, že slouží Bohu v jeho chrámech. Jejich satanské obřady jsou zcela běžné a jsou pyšní na svoje jednání. Pyšně prohlašují své budovy za chrámy, neboť ve svých duších nemají špetku studu. Tyto chrámy jsou postaveny k uctívání Satana, ne Boha, přestože by chtěli, abyste uvěřili v něco jiného.

Budou Mnou potrestáni za své zločiny proti lidstvu a rouhání Bohu, jimiž jsou vinni. Mnozí z nich se rouhají mému Otci užíváním výrazů, které jsou příznačné právě pro Něho. Můj Otec řekl: Já jsem Počátek". "Já jsem" je jimi použito k označení jejich sebelásky a napodobují každý svatý úkon, skutek, a opakují slova, daná světu Bohem, aby Ho tím zneuctili.

Během Velkého trestu budou jejich chrámy Bohem rozbořeny a tito lidé se stanou vyprahlými a prázdnými, zbavení veškeré moci nad Božími dětmi. Bude jim však, jako všem Božím dětem, dána příležitost odmítnout Satana před Velkým dnem. Někteří přijmou moji ruku milosrdenství, ale mnozí ji odmítnou, neboť věří v ďábelské lži, které jim do jejich duší vtiskla šelma.

Věří, že kontrolou nad světem, rostoucí znalostí vesmíru, ovládnutím života prodloužením lidského věku a zmenšením celosvětové populace, budou jako Bůh.

Satan je velmi opatrný, pokud jde o to, jak polapit jejich duše. Ukazuje jim velkolepé vize budoucnosti, o které jim říká, že je jejich. Říká jim o velkých událostech, které se mají stát v budoucnosti, které jsou zde pro ně, aby je využili. Všechno jsou to lži. Nic z toho, co jim říká, není pravda. Satan má mnoho mocí, které mu byly dány Bohem jako Luciferovi, jednoho z nejmocnějších andělů v hierarchii mého Otce. Svým stoupencům ukazuje krásné obrazy nádherné budoucnosti, o níž říká, že bude jejich, když mu postoupí své duše. A oni věří v jeho sliby budoucnosti.

Největší lež je, že Satan může předpovědět budoucnost, ale tak tomu nikdy nemůže být. Proroctví může pocházet jen od Boha. Nikomu nebyl odkázán tento dar, který může plynout pouze z Božích úst. Satan nemůže předpovídat budoucí události, jejichž podrobnosti mohou být sděleny pouze Božím prorokům. Věříte-li v Satanovy sliby, váš život se stává lží a věčný život nebude váš, ledaže byste přijali Pravdu.

Bůh vám slíbil věčný život. Můj slib, že opět přijdu a vezmu vás do ráje, to je pravda. Neurážejte Boha odmítáním Pravdy.


Váš Ježíš


zpět