823. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2013 v 16:48.


V ŘÍMSKÉ ŘÍŠI PROTI MNĚ POVSTANE VELKÁ OHAVNOST


Má vroucně milovaná dcero,

právě tak, jak jsem šel osamělý pomalou a bolestivou cestou na vrcholek hory Kalvárie, tak také půjde zbytek mé armády.

Když jsem kráčel na tento pahorek trýzně, byl jsem obklopen stovkami římských vojáků, kteří bránili v přístupu těm podél cesty, kteří Mě chtěli utěšit. I když by nebylo nutné, aby tak velký počet vojáků střežil jen jediného muže, jejich přítomnost měla ukázat řadu věcí. Chtěli mým následovníkům, a komukoliv, kdo se pokoušel šířit Pravdu mého učení dát najevo, kdo zde byl pánem. Tento čin násilí měl ohrozit a zastrašit ty, kteří se Mi odvážili projevit věrnost.

Židé Mě odmítli a pak Mě zradili. Římané Mě ukřižovali a bylo to v Římě, kde měl můj milovaný apoštol Petr, podle mých pokynů, vybudovat moji církev na zemi, neboť jsem chtěl, aby má církev byla vytvořena mezi těmi, kteří Mě pronásledovali.

Tak jak se vbrzku uskuteční můj Druhý příchod a přijde moje poslední mise, která přinese lidstvu konečnou spásu, kterou jsem slíbil, ukazuje se, že se historie bude opakovat. Židé Mě budou stále ještě odmítat, dokud se neuskuteční Varování. Nepřátelé Boha povstanou všude proti Mně. Ti, kteří Mě milují a ti, kteří tvrdí, že Mě zastupují, Mě zradí.

Bude to v římské říši, kde povstane velká ohavnost proti Mně. Babylon, domov římské říše, kde jsou usazeny národy, které opustily Boha ve prospěch falešných bohů, bude sídlem, odkud se budou chrlit všechny lži.

Šelma s deseti rohy je Evropa a v Římě proti Mně povstane armáda. Opět budou odpovědní za ukřižování před Velkým dnem. Dopustí se poslední urážky, až ukřižují a zničí mé mystické Tělo na zemi. Moje Tělo, to je moje církev. Ti, kdo se od mého Těla odloučí následováním nového učení, Mě zradí, a přesto budou tak nestoudní, že povstanou a budou tvrdit, že přicházejí ode Mne.

V den, kdy bude vyhlášeno nové, jednotné světové náboženství, za podpory částí katolické církve, jak bylo předpověděno, tehdy obloha ztemní a na zemi dolehne veliká bouře. Bude to jako v okamžiku mého posledního výdechu na kříži, kdy hněv mého Otce stihl pahorek Kalvárie. Až se to stane a projeví znamením, že má jediná pravá církev byla zrušena a nahrazena falešnou pohanskou ohavností, vězte toto: Tehdy budou všude na lidské pokolení pršet tresty.

Všemožná znamení budou dána z nebes jako varování těm, kteří budou stranit falešnému proroku a zakrátko i jeho přívrženci antikristu, že jejich dny jsou sečteny. Bude jim ukázáno, jaké to je zakusit hněv mého Otce. V této fázi si mnozí biskupové a kněží uvědomí pravdu a budou bojovat proti této zkaženosti. Neopustí Mě a dále povedou moji pravou církev na zemi. Žel, mnozí nebudou mít odvahu to učinit a budou jako beránci vedeni na porážku, ale útěchou jim bude vědomí, že je nikdy neopustím. Sešlu jim hodně pomoci a moje armáda zbytku povstane a bude šířit evangelia, až budou všude odsunuta stranou. Budou kázat v každém koutu světa a budou nebojácní. Jejich láska ke Mně porazí dílo antikrista. Jejich poslušnost ke Mně a jejich odpověď na modlitby mé modlitební kampaně zachrání miliardy duší.

A pak můj plán bude dokončen.


Váš Ježíš


zpět