822. Poselství Ježíše ze dne 14. června 2013 v 23:50.


BŮH OD VÁS NEOČEKÁVÁ, ŽE BUDETE ZANEDBÁVAT KAŽDODENNÍ VĚCI, NEBO ČAS, KTERÝ TRÁVÍTE S RODINOU A PŘÁTELI


Má vroucně milovaná dcero,

když člověk začne věřit ve svou nepřemožitelnost, je ztracen.

Tak mnoho lidí, kteří nepřipouštějí, že život na zemi je jen drobnou částí jejich duchovní cesty do mého království, plýtvá vzácným časem. Čas, o kterém mluvím, je ten, jenž vám byl dán Bohem a v němž musíte žít podle jeho přikázání, jestli máte dosáhnout věčného života. Když Boha nepřijímáte, pak se od Něj sami oddělíte. Když to uděláte, váš život bude zkrácen, a když zemřete, tak místo daru věčného života se váš život ukončí. Nesmíte marnit čas, daný vám v tomto životě tím, že jej budete trávit honbou za zbytečnými věcmi, které se časem stanou jen prachem.

Bůh od vás neočekává, že budete zanedbávat věci každodenního života, nebo čas, který trávíte s rodinou a přáteli. To neznamená, že když užíváte ovoce života na zemi, že nemůžete zachovávat cesty Pána. Můžete.

Moje dcero, chtěl bych, aby bylo známo, že je mnoho zmatku ohledně mého přání, jak toužím, aby lidstvo následovalo Mé učení.

Smích je dobrý. Pospolitost je důležitá. Těšit se z naplněného života je dobré, jakmile ukážete pokoru před Bohem a chválíte Ho a pak vzdáte díky i za tu radost. Všechny dary, které obdržíte v tomto životě pro dobro druhých, mohou přijít jen od Boha. Jak tyto dary použijete, bude důležité pro záchranu vaší duše, když se o dary, poskytnuté vám Bohem, rozdělíte s ostatními. Některým lidem jsou dány velké vlohy, ale s dary se rodí všechny duše. Slouží k tomu, aby vám pomohly pomoci ostatním. Ti, kteří jsou narozeni s nadáním pro obchod, mají povinnost se postarat, aby byl dobře použit, a to k užitku jiných. Ostatní použijí své dary, aby se starali o své bližní a přinášeli radost do života jiných lidí. A pak jsou zde duše, které trpí. Jejich utrpení je také Božím darem, neboť pomohou zachránit duše ostatních, a tím, že to dělají, získají největší dar ze všech – věčný život.

Život je dán Bohem z určitého důvodu. Je pro slávu Boží a povzbuzení jeho dětí ke konečnému sjednocení s Ním, až se život změní. Boží děti jsou připravovány na tuto změnu, až se nakonec tento nádherný věčný život zaslíbený Adamovi a Evě, stane i jejich životem.

Je důležité pokusit se projevit jeden druhému tolik lásky a soucitu, právě tak, jak byste očekávali, že bych se choval k vám, až přijdu soudit. Každý den se musíte ptát sami sebe, pro každý skutek, který jste učinili – potěšil by Boha? Dělám dost proto, abych se řídil Božími přikázáními? Neporušuji Boží zákony, a jestli ano, jaké to bude mít následky?

Zanedbávejte potřeby ostatních a o vaše potřeby nebude dbáno. Poraňte úmyslně kterékoliv z Božích dětí, a budete trpět. Zabijte kterékoliv z Božích dětí, a nebudete mít život. Život na zemi, i když může přinášet hodně lásky, radosti a naděje, je plný zkoušek. Každé zkoušce musíte čelit a musíte přijmout, že je částí Božího plánu v očistě jeho dětí.

Když žijete svůj život bez uznání Boha, žijete život tak, aby vyhovoval vašim vlastním touhám. Když si nevytyčíte pravidla ustanovená Bohem, ztratíte svou cestu. Když zabloudíte tak daleko, že nedokážete najít cestu zpět, pak se musíte modlit o Boží milost, aby vám pomohla.

Na každou prosbu k Bohu, je-li pro dobro vaší duše a za potřeby těch, kteří vás milují, je vždy odpověděno.


Váš Ježíšzpět