816. Poselství Ježíše ze dne 6. června 2013 v 16:00.


LŽI VELMI ČASTO PŘICHÁZEJÍ PŘESTROJENÉ ZA DOBRÉ VĚCI


Má vroucně milovaná dcero,

jak jen si přeji, aby se láska znásobila ve světě, neboť pak by člověk opravdu miloval svého bližního, právě tak, jak to můj Otec přikázal, a nebyly by války.

Války jsou výsledkem nedostatku víry v jediného pravého Boha. Jsou vyvolány strachem, nenávistí a pýchou, roznícené mocí Satana. Jak se [stále] více lidí odvrací od Boha a odmítají potřebu připravit své duše na život v nádherné věčnosti, upadají do velkého omylu. Když nedokážou vidět Pravdu, budou náchylní věřit ve lži. Lži přicházejí velmi často převlečené za dobré věci. Berou na sebe podobu žádoucích skutků, oprávněných činů, potěšení, a též jako alternativy k tomu, co je přirozené.

Zlo bude jen zřídka viděno jako takové, protože to není způsob, jakým Satan plánuje oklamat lidstvo. On, Zlý, jehož dílo je viděno ve slovech, skutcích a činech slabých duší, je opatrný, aby se sám nikdy neodhalil. Skrze ubohé duše, které ovládne, se dělá starostlivým, příjemným a vždy předvádí přitažlivou masku. Lstivě zláká lidi k páchání zla skrze pokušení v jejich největších slabostech. Třebaže běžně svádí skrze smysly, ovlivňuje také i ty, kdo hledají Pravdy své víry. Tehdy on, Satan, zatáhne duše do pasti, kde přijmou zlo jako by bylo dobrem.

Teprve později, až se budou cítit nepříjemně a stísněně, budou mít pocit, že něco není v pořádku. Tehdy se už nenávist a lhostejnost vůči jejich bližním projeví v jejich duších. Potom uvěří, že činy, do kterých se pustí ve jménu Boha, které však Boha urážejí, jsou pro slávu Boží.

Když je vyvolána válka ve jménu Boha, není to obvykle Bůh, jemuž armády světa vzdávají poctu. Když vraždí národy a říkají, že uctívají Boha, vzdalují se od Boha a jsou na straně šelmy.

V tomto čase šelma plánuje zničení lidstva dvěma způsoby. V prvé řadě ničí život potraty, vraždou a válkou. Potom útočí na moji církev na zemi tak, aby byly zničeny všechny církve, které uctívají Mě, Ježíše Krista a mého milovaného Otce. Těmito způsoby bude krást duše a bránit jim následovat Pravdu a zdědit mé království.


Váš Ježíš


zpět