815. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2013 v 17:45.


ZBYTEK MÝCH POSVĚCENÝCH SLUŽEBNÍKŮ PODEPÍŠE SLIB VĚRNOSTI NOVÉMU JEDNOTNÉMU SVĚTOVÉMU NÁBOŽENSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

nakonec už více mých posvěcených služebníků odpovídá na mé volání, i když se tak vydávají na velmi osamělou cestu.

Svým nadřízeným jsou zavázáni povinnostmi, neboť jsem dal své církvi na zemi právo uplatňovat svou autoritu nad všemi Božími dětmi. Moji posvěcení služebníci musí dodržovat všechna nařízení dávaná jim mou církví až do dne, kdy mé svátosti budou změněny. Pak jejich povinnosti budou náležet Mně.

Vy, moji posvěcení služebníci, kteří nevěříte v předpověděná proroctví, kdy má církev na zemi bude zničena zevnitř, se musíte modlit, abych vás udržel silné a věrné mému učení, dokud den temnoty nesmete všechnu moji přítomnost ve svatých svatostáncích po celém světě. Neboť až se to stane, pak vaší jedinou povinností bude sloužit Mně, Ježíši Kristu.

Nemějte zarmoucené srdce, protože jakmile budete hlásat pouze pravdu mého učení a poskytovat svátosti tak jak jste byli vyučeni, bude to vaše zachraňující milost. Až vám bude, a bude-li, nařízeno odmítnout Pravdy mé církve na zemi, pak to budete muset rozpoznat.

Ten den ještě nepřišel, ale až budete těmi v nejvyšších postaveních vyzváni odmítnout nejsvětější eucharistii, pak budete vědět, že vám byla dána Pravda.

Až budete vyzváni přijmout jistá učení ještě před tímto dnem, o nichž ve svých srdcích budete vědět, že by nikdy nemohly být Mnou tolerovány, uvědomíte si hroznou skutečnost zničení, kterému církev čelí.

Jen stateční a odvážní mezi vámi budou stát za Pravdou a zůstanou Mi věrni, až se vás pokusí přimět přijmout pohanské lži. Vy budete pokračovat v poskytování svátosti křtu, svatého přijímání, zpovědi, biřmování, manželství a posledního pomazání.

Zbytek mých posvěcených služebníků podepíše slib věrnosti novému jednotnému světovému náboženství. Bude to doba, kdy budete rozděleni ve dví – ty, kteří následují Pravdu, a ty, kteří přijmou zákony, které směřují jen k jedné věci – zbožňování falešných bohů a toleranci hříchu.

Mnozí z vás Mě už nebudou uctívat. Pokud nezůstanete věrni Mně a budete živit mé stádo lžemi, mnozí budou pro Mne ztracení. Přesto, když si tyto duše uvědomí, že byly oklamány, projevím jim velké milosrdenství. Vy však, ačkoliv jste byli cvičeni v porozumění mému učení, uctívání mého svatého Slova a v udělování nejsvětějších svátostí, Mě zradíte.


Váš Ježíš


zpět