814. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2013 v 23:30.


MÁ CESTA JE VELMI PROSTÁ. MŮŽETE MĚ NÁSLEDOVAT, JAK CHCETE, ALE MUSÍTE MĚ UCTÍVAT V MÝCH KŘESŤANSKÝCH CHRÁMECH.


Má vroucně milovaná dcero,

mnozí budou nadšeně stoupat po této obtížné cestě Pravdy, a to právě tak, jako tomu bylo na mé cestě na horu Kalvárii.

Je to náročná cesta, plná mnohých překážek. Většina lidí zjistí, že toto stoupání je bolestivé, neboť se stane mnoho událostí, včetně skutečnosti, že bude jimi opovrhováno kvůli tomu, že Mě následují. Jiní se pokusí vás zastavit a použijí každý důvod k tomu, aby vás stáhli zpět, a tak ode Mne odejdete. Další budou vykřikovat strašné věci a obviňovat vás, ne jako Kristova vojáka, ale jako nástroj Satana.

Potom vám, kněžím a služebníkům, bude nařízeno Mě opustit v tomto posledním výstupu na vrchol. Tento váš výstup je symbolem Křížové cesty.

Všichni, kteří Mě následují, aby pomohli znovu objevit pravdu mého učení v dnešním světě, kde lidé nosí klapky na očích a nedokážou rozlišit skutečnost od fikce, budou trpět různými druhy ukrutností. Oni, moji milovaní následovníci, budou mučeni obviněním, že patří k nějaké sektě. Tato zvláštní urážka podsouvá, že jsou oklamáni a nejasného rozumu. Musíte si uvědomit, že tento typ obvinění je vytvořen k zasetí pochybností do vaší mysli.

Má cesta je velmi prostá. Můžete Mě následovat, jak chcete. Ale musíte Mě všude uctívat v mých křesťanských chrámech, protože nemám jiné domy na zemi. Sekty používají jiné domy mimo moji církev. Až budete vyzváni, abyste moji církev opustili, nebude tomu jinak než jako za času mých apoštolů, během mého pobytu na zemi, kdy byli vyzváni, aby udělali totéž.

Nevšímejte si úsměšků, výsměchu, a těch, kteří používají mé učení, a pak je pokřiví, aby tak mohli odsoudit má poselství, dávaná vám dnes.

Jděte zpříma a kráčejte vpřed s důvěrou, neboť tato bitva porazí zlo a lži zaseté podvodníkem, který uvrhl strašnou temnotu na nevinné lidi, kteří nedokážou vidět, co se děje.

Vy, kteří zjistíte, že už nemáte sílu nebo odvahu pokračovat, prosím, nemějte strach, neboť vám dám mimořádné milosti, když se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (108):

Výstup na horu Kalvárii

"Ježíši, pomoz mi nalézt odvahu, statečnost a odhodlání povstat, abych byl připočten a mohl se připojit ke tvé armádě zbytku a vystoupat na stejnou horu Kalvárie, kterou jsi musel vytrpět kvůli mým hříchům.

Dej mi sílu nést tvůj kříž a tvé břímě, abych ti mohl pomoci zachránit duše.

Zbav mě mé slabosti.

Rozptyl můj strach.

Rozdrť všechny moje pochybnosti.

Otevři mé oči k Pravdě.

Pomoz mně, a všem, kteří odpovídají na tvou výzvu nést tvůj kříž, následovat Tě s horoucím a pokorným srdcem, aby tak na mém příkladu i jiní nabyli odvahy učinit totéž. Amen."


Váš milovaný Ježíš


zpět