813. Poselství Ježíše ze dne 3. června 2013 v 21:50.


VAŠE POHANSKÉ PRAKTIKY VÁS PŘIVEDOU DO PEKLA


Má vroucně milovaná dcero,

bičování, které v tomto čase snáším, není jen kvůli blížící se zradě na Mně v mé vlastní církvi, ale má co dělat s falešnými, pohanskými idoly, které Mě v dnešním světě nahrazují.

Pohanství se velmi rychle šíří a je přijímáno jako nová populární kultura, alternativa k víře v jediného pravého Boha. Bere na sebe mnoho forem. Především je předkládáno jako neškodná zábava pro ty, kteří se zabývají praktikami hnutí New Age a jako důležitá částí osobního rozvoje – forma humanismu a sebelásky.

Toto globální pohanství bylo předpověděno pro konec časů, a hodně lidí je nedokáže vidět v jeho pravé podobě. Je to láska sebe samých a falešných bohů, do nichž mnozí vkládají svou důvěru pro takzvaný magický užitek, o němž si myslí, že jim mají nabízet.

Mnozí, kteří hledají rozptýlení, aby vyplnili prázdnotu svých duší, to dělají zbožňováním soch Buddhy, které se stávají středem jejich života, jejich domovů a pracovišť. Jsou ukolébáni do pocitu duchovního klidu, když praktikují pohanství New Age, jako jógu, reiki a takzvanou meditaci. Brzy potom budou vtaženi do hluboké touhy a budou i nadále věřit ve všechny falešné sliby těch, kteří praktikují tuto ohavnost. Neboť ta je jen tím, čím je – formou okultismu, která oslepuje milióny duší k vnímání Boží Pravdy.

Vězte, že jakékoliv učení, New Age, nebo jiné, slibující vám velkou duchovní útěchu, je určeno oprávnit vaše sobecké způsoby, ale nikdy by nemohlo přijít od Boha. Každému učení, které nařizuje uctívat takové sochy, které nejsou Boží, nebo které vyžaduje vaši účast na praktikách, zahrnující okultismus, se musíte za každou cenu vyhnout. Cožpak nevíte, co udělají s vaší duši, myslí a tělem? Zničí je.

Tak mnoho duší je zamořeno těmito praktikami, které otevírají dveře vaší duše a dovolují Satanovi a jeho démonům vás pohltit. Jsou to – a nemylte se – mocné praktiky v tom, že přitahují zlé duchy. Používání tarotových karet, jógy, reiki a jistých druhů meditací, které přijímají pohanské praktiky, vás zamoří. Časem můžete onemocnět a naplnit se temnou beznadějí, kdy duchové zla vstoupí do vašich životů, ze které není snadné uniknout.

To jsou známky satanských vlivů ve světě a mnozí démoni přicházejí převlečení za anděly světla. Proto ti, kteří se stávají posedlými kartami andělů a kteří přijímají takzvané povznesené mistry v rámci této kultury andělů, přijímají ducha zla, který je předkládán jako neškodná zábava.

Jiná forma pohanství spočívá ve vyznávání ateismu. Vy, kteří jste pyšní na svůj ateismus a kteří možná žijete dobré životy, v nichž jste laskaví a milující k ostatním a chováte se s úctou k vašim bližním, vězte, že nebeské království není vaše. Nemohu vás nikdy přijmout do mého království, potom, co naposledy vydechnete, jakkoliv to bude lámat mé srdce. Když Mě nepoprosíte, abych vás přijal, a to ještě před tím, než zemřete, pak vám nemohu pomoci, neboť nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle. Každý, kdo vám řekne, že na ateismu nezáleží, je lhář. Pravdou je, že jen ti, kteří Mě přijímají a kteří uznávají Boha, mohou vejít do mého království.

Mnozí z vás, kteří žijí zmatené životy a věří, že všechno bude dobré, se musí ještě hodně učit. Proto můj Otec dovolil, aby se uskutečnilo Varování, neboť bez něj by se mnoho duší vrhlo přímo do pekelných plamenů.

Buďte vděční, že je vám dávána Pravda, neboť velmi málo mých ustanovených služebníků káže o nebezpečí hříšných životů, které dnes žijete a o strašných následcích, které způsobují.

Vaše pohanské praktiky vás přivedou do pekla. Váš ateismus vás ode Mne odloučí. Jen kajícnost vás může zachránit. Poslouchejte a přijměte Pravdu, jakkoliv nepříjemná vám může připadat, a bude vám dán dar věčného života – života, po kterém toužíte právě nyní, ale který nebude nikdy váš, budete-li pokračovat ve zbožňování falešných bohů a odmítat Mě, Ježíše Krista. Volba je jen na vás. Nikdo jiný tuto volbu nemůže udělat, neboť Bůh vám dal svobodnou vůli, abyste volili mezi dobrem a zlem, a nikdy vám ji nevezme, i když si zvolíte špatnou cestu.


Váš Ježíš


zpět