812. Poselství Ježíše ze dne 2. června 2013 v 22:15.


JSEM PŘÍTOMEN V NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII SKUTKEM PROMĚNĚNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

musím všem Božím dětem připomenout pravdu mého slibu, dát lidstvu dar nejsvětější eucharistie.

Musím vám připomenout moc nejsvětější eucharistie a skutečnost, že jsem to Já, váš milovaný Ježíš, kdo je opravdu přítomen. Vzdal jsem se svého těla, abych vás zachránil od věčného zatracení. Dal jsem vám své Tělo, abych mohl zůstat ve vašich duších.

Jsem přítomen v nejsvětější eucharistii skutkem proměnění. Vysvětlil jsem to velmi jasně mým apoštolům při Poslední večeři. Proč tedy tak mnoho z vás nepřijímá tento dar, daný vám za tak vysokou cenu? Je to můj dar vám. Mé Tělo a Krev posílí vaši duši. Moje Boží přítomnost povzbudí vaši duši a poskytne všem, kteří moji nejsvětější eucharistii přijmou, mimořádnou milost, která vás přivede blíže ke Mně.

Když Mi děláte společnost během eucharistické adorace, vyliji na vás ty největší dary. Brzy shledáte, že je těžké se ode Mne odloučit a Já se vám stanu bližší. Vaše srdce se propojí s mým Nejsvětějším Srdcem.

Nesmíte nikdy zapomenout na moc mé nejsvětější eucharistie, neboť uchovává Světlo mé přítomnosti ve světě. Bez mé skutečné přítomnosti v nejsvětější eucharistii byste byli ztraceni a neschopní zůstat ve stavu milosti.

Až vás oloupí o mé Tělo, začnete se cítit prázdní. Oddělí vás ode Mne, a i když Mě můžete stále ještě milovat, budete bojovat, abyste zůstali v jednotě se Mnou.


Váš Ježíš


zpět