810. Poselství Boha Otce ze dne 29. května 2013 v 22:50.


UDEŘÍM NA VŠECHNY NÁRODY ÚMĚRNĚ POČTU NEVINNÝCH, KTERÉ ZAVRAŽDILY


Má milovaná dcero,

Já jsem Začátek a Konec. Já jsem Stvořitel všeho, co je a co bude. Jsem Pán života a smrti. Nikdo nemá právo zasahovat do života nebo smrti, protože jen Já, váš Všemohoucí Otec, mohu zasáhnout v obou případech.

Když si člověk začne namýšlet, že je tak silný, ne-li mocnější než Já, začne se pokoušet Mě napodobovat. Když člověk chce převzít kontrolu nad mým stvořením, je Satanem pokoušen k hříchu. Když hřích pýchy do takové míry zamoří duši, bude Mi člověk vzdorovat tím, že bude ničit život na zemi.

Proč by to člověk chtěl dělat? Chce získat moc nad to, co jsem mu svobodně dal, když bere život dítěti v matčině lůně. Když chce kontrolovat růst obyvatelstva, bude ničit život před narozením a zabíjet ty, o nichž si myslí, že už nesmí být udržováni při životě.

Má dcero, existuje plán určité skupiny, ke zničení růstu světové populace. A to strašným zlem, konaným skrze potraty. Vzestup počtu potratů a jejich rychlé zavedení napříč světem není náhoda. Rozšiřují se v každém národu. Ty národy, které budou proti potratům něco namítat, budou šelmou s deseti rohy odsunuty stranou a přinuceny zavést tuto ohavnost.

Svou rukou uvalím přísný trest na národy, které zavedly potraty. Poznáte, že se to stane, jakmile takové zákony budou zavedeny a podle trestu, jakým zasáhnu. Budete vědět, že je to má ruka, která dopadla za tuto ukrutnost. Vy, kteří si myslíte, že máte právo brát život, vězte, že takové právo neexistuje. Vezměte život a nebudete mít žádný život. Nebudete mít věčný život, zúčastníte-li se jakéhokoliv činu, který zavádí existenci takových krutých zákonů. Stejný trest bude uvalen na ty, kteří se opováží ospravedlnit eutanazii.

Mé milosrdenství je překypující a Já odpustím těm, kteří nechápou rozdíl mezi dobrem a zlem. Ale když se záměrně podílíte na globálním plánu ke zničení života, jako část satanské skupiny, tak jste zatraceni. Vaše budoucnost je zpečetěna slibem, který jste dali šelmě a zakrátko vaším spojenectvím s antikristem.

Tím, že berete život nevinného a násilným zaváděním takových zákonů, vzdorujete otevřeně jednomu z mých nejdůležitějších přikázání – "Nezabiješ!" Když plánujete takové hromadné vraždění v celosvětovém rozsahu, provádíte práci ďábla, a proto vás zničím.

Nejdříve vám dávám varování ale potom, jestli tyto bezbožné zákony nebudou vzaty zpět, neponecháte Mi žádnou volbu. Země se otřese s takovou silou, že vás pohltí. Udeřím na každý národ úměrně počtu nevinných, které zavraždily. Kdybych nezasáhnul, velmi brzy by vaše národy byly pohlceny šelmou a nikdo by nevyvázl. Potřebuji, abyste věděli, že hřích zamořil zemi do té míry, že zbývá jen jiskřička světla. Toto světlo je Světlo Boží a je přítomno v mém Synu a jeho mystickém Těle. Vaše hříchy Ho neustále bičují a vyvrcholí to ukřižováním jeho církve. Až se to stane, sestoupí temnota, a pak přijde konec.

Můj hněv dosáhl svých hranic. Vaše modlitby pomohou zmírnit některé z trestů, které uvrhnu na tento nevděčný svět a na zkažené hříšníky, ale ne všechny, neboť tyto tresty se musí stát, abych tak mohl zastavit plány na vaše zničení. Kdybych se nepokusil zastavit šíření takových ukrutností, nenastaly by výčitky svědomí. Ani žádný stud. Ani vědomí skutečnosti, že Já, Bůh Nejvyšší, život tvořím a beru jej, podle své vůle. Nikdo jiný nemá moc udělat totéž.

Můj hněv se dával znát mým dětem po celé věky, ale až dosud jste odolávali trestům, které nyní vyliji na ty, kteří jsou vinni zavedením skutku potratů.


Váš Otec
Bůh Nejvyšší


zpět