806. Poselství Ježíše ze dne 25. května 2013 v 21:49.


TATO POSELSTVÍ JSOU POSLEDNÍ, KTERÁ VÁM BUDOU DÁNA PŘED VELKÝM DNEM, KDY PŘIJDU SOUDIT


Má vroucně milovaná dcero,

bolest proroků, kteří přišli před tebou, nebyla nikdy opravdu známa. Ale jejich břímě bylo těžké. Na rozdíl od vizionářů pracovali sami a byla jim odepřena každá forma přijetí.

Proroci byli nenáviděni, protože prorokovali ve jménu Boha a protože mluvili o budoucích tragédiích, které měly dopadnout na lidstvo kvůli skvrně hříchu. Vedli osamocené a hrozné životy a mnohokrát padli kvůli obtížím své mise. Shledávali těžké porozumět proroctvím a mnoho z nich neznalo význam slov, která jim byla diktována. Mnozí si nebyli jisti, zda byli vskutku vůbec proroci, ale podle ovoce své mise, když mohli vidět šíření Božího Slova a jak rychle se uskutečňovala obrácení, nakonec porozuměli.

Většinou Božích proroků bylo opovrhováno, byli zesměšňováni a bylo na ně pohlíženo jako na kacíře. Mnozí byli odvrženi do pustiny a mučeni jen proto, že byli poslové vyslaní Bohem.

Proroci jsou posíláni do světa jen z Boží lásky, připravit jeho děti na události, které budou mít dopad na spásu jejich duší. Prorokům byly dány různé mise. V některých případech byli posláni, aby varovali před nebezpečím neposlušnosti k Otci. Jiní byli posláni varovat před následky, které by lidi postihly, kdyby upadli do smrtelného hříchu. V jiných případech měli varovat lidstvo před těmi, kteří by je pronásledovali a pokusili se zabránit, aby Slovo Boží živilo jeho děti. A pak zde byl Jan Křtitel, poslaný připravit Boží děti na příchod Mesiáše, jediného Božího Syna vyslaného je vykoupit v očích Boha. Ale nechtěli Mu naslouchat. Nejnižší mezi židy Mě, Ježíše Krista, Syna člověka poslouchali a přijali, ale nejsvětější a nejváženější služebníci v církvi tehdejší doby odmítli přijmout Pravdu.

A nyní, má dcero, jsi byla poslána připravit cestu pro můj Druhý příchod, abych mohl přinést světu spásu a uskutečnit můj Nový ráj. To bylo předpověděno, budou ale naslouchat? Žel, nikoliv. Odmítnou uvěřit, že můj Otec by snad mohl poslat do světa, v jejich čase, svého posledního proroka. Tím, že to udělají, odmítnou svaté Boží evangelium. Myslí si, že můj Druhý příchod se neuskuteční dříve, než v daleké budoucnosti. Tento omyl není způsoben jejich znalostí Písma svatého, ale jejich vadným lidským uvažováním, kterým žádná část mého slibu přijít znovu nemůže být pochopena.

Nádherné dědictví vaší budoucnosti, které vás čeká, je vaše. Je pro každého z vás a nezáleží na tom, jak zčernalé nebo čisté jsou vaše duše, ale musíte se připravit a být bdělí, neboť všichni démoni z pekla se v tomto čase potulují po zemi a prostřednictvím jiných lidí se pokoušejí vás zastavit. Satan nechce, aby můj Otec přivedl své děti domů, do jejich právoplatného dědictví. Bude rozšiřovat lži, způsobovat zmatek a rozptylovat vás. Jeho vychytralé a klamné způsoby budou tak jemné a bude působit skrze jiné duše, které připustí být otevřené takovému svádění. Proto lidé neuvěří, že by Bůh mohl kdy poslat do světa tímto způsobem jiného proroka. Není to nutné, řeknou. Místo toho budou oklamáni až k víře ve falešné proroky, a protože je jich tak mnoho – vlků v rouše beránčím – budou přitahováni k těm, kteří jim řeknou vše, co chtějí slyšet. Vymyšlené historky. Chytře zastřené svatou řečí, která ukryje strašné lži, poskvrňující mé svaté Slovo.

Ty, má dcero, budeš jediná, která v tomto čase bude mluvit pravdivé Boží Slovo, aby je slyšel celý svět. Jsou také jiní Boží proroci, ale jejich mise jsou rozdílné. Bude od tebe vyžadováno říkat Pravdu, ale Pravda bude šokovat, stejně jako zachraňovat duše.

Vy, kteří tvrdíte, že Mě znáte, nemyslíte si, že by můj Otec neposlal posledního proroka, aby vás připravil skrze moc Ducha Svatého, před mým Druhým příchodem? Neznáte Ho? Nevíte, jak velká je jeho láska? Neznáte rozsah jeho soucitu? Jestli ano, pak budete naslouchat těmto poselstvím z nebes. Tato poselství budou poslední, která vám budou dána před Velkým dnem, kdy přijdu soudit.

Ti, kdo žijí své životy podle Božího Slova a nevědí o těchto poselstvích, se nemají čeho bát. Ti, kdo přijímají tato poselství a varování, nepřijímají nějakou jinou doktrínu než tu, danou světu Mnou, Ježíšem Kristem, se nemají čeho bát, neboť jejich bude království v mém Novém ráji.

Těm, kdo odmítnou moji ruku milosrdenství, kdo zbloudí daleko ode Mne a kdo zničí své duše uctíváním Satana a všech jeho prázdných slibů místo svého Boha a Stvořitele, bude odepřen věčný život, ledaže by prosili o mé milosrdenství.

Je ještě před vámi čas, abyste si nově uspořádali své životy. Je to velmi jednoduché. Přijďte ke Mně a Já vás ochráním. Tato proroctví se vztahují k budoucnosti a uskuteční se. Odmítněte je jako nesmysl a budete hořce litovat dne, kdy jste se odvrátili od Pravdy, která vám byla slíbena jako drahým Božím dětem.


Váš Ježíš


zpět