805. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2013 v 21:50.


TI, KTEŘÍ KŘIČÍ V HNĚVU PROTI MÉMU SLOVU A PROHLA-
ŠUJÍ, ŽE POCHÁZÍ OD SATANA, BUDOU PŘEBÝVAT S ŠELMOU NAVĚKY


Má vroucně milovaná dcero,

tam, kde je slyšet můj hlas, v každém místě a v každém chrámu, zasvěceném uctívání Boha, všude dojde k roztržce. Přestože mnozí vzdají poctu Mně, mému učení, mé církvi, když však uslyší můj hlas, přikazující pozornost, zacpou si uši.

Můj hlas padne do hluchých a zatvrzelých duší. Můj hlas, mé Slovo a mé volání budou hněvivě odmítány a vyplivnuty, nyní, když jsem v poslední čas pronásledován na zemi. Toto je poslední volání, abych přitáhl Boží děti do mé náruče před svým Druhým příchodem, a přesto mnozí lidé, zmatení lžemi šířené démony, se odvrátí a odmítnou mé milosrdenství.

Ještě jednou budu odmítnut těmi, kteří přebývají v Božím domě, kněžími a všemi, kteří nepřijímají Pravdu. Všichni brzy uvidíte poslední urážku mého jména. Vy, kteří si zakrýváte oči a chodíte s klapkami na očích, nakonec uvidíte Pravdu, jak je vám dávána v tomto čase.

Já nemohu vyvolat rozdělení uvnitř své církve, neboť bych pak popíral sám sebe. Mé Tělo je církev, a ta nikdy nemůže zemřít, ale budou to ti v ní, kteří Mě odmítají. Právě tak, jak jsem byl odmítnut poprvé, budou se tentokrát pokoušet Mě zničit před tím než přijdu, abych přinesl konečnou spásu slíbenou lidem.

Člověk je slabý. Člověk je nevědomý a nehodný mého milosrdenství. Člověk je tvrdohlavý. Člověku byla dána Pravda již během času mého pobytu na zemi, ale stále ještě nerozumí mému slibu. Můj návrat v Druhém příchodu bude uspíšen odmítáním mého posledního proroka. Prorok, poslaný dát vám poslední Slovo Boha, aby připravil vaše duše, bude ukrutně trpět. Jsem to Já, Ježíš Kristus, koho hanobíte, když zesměšňujete moje svaté Slovo, dané Božímu proroku. Je to Slovo Boží, které je vám dáváno, aby vás připravilo na bitvu s antikristem, které odmítáte. Tím, že to děláte, ničíte duše. Bráníte těmto duším vstoupit do mého ráje.

Ti, kteří mluví špatně o mých poselstvích, nemohou ospravedlnit svou zášť, svůj hněv, nebo svoji logiku, neboť jsou plní omylu zrozeného z hříchu pýchy. Brzy bude těžké odlišit Pravdu od lží nové světové organizace, která bude představovat pohanské nové světové náboženství.

Když Mi teď nenasloucháte, pod strachem vám bude vnucena ďábelská náhražka. Bude oblečena do třpytícího se, zlatého zevnějšku. Udělá dojem dokonce i na nejoddanějšího mezi vámi a pokřiví vaši věrnost ke Mně a bude všemi obdivována. Je to náboženství, které obrátí ateisty na víru ve velkou lež. Ti, kteří následují tuto pohanskou ohavnost, nenajdou žádný pokoj. Ukáže se strach a nechuť jednoho k druhému, kde bratr bude bojovat s bratrem a kde lidská rasa bude rozdělena ve dví. Jedna polovina přijme překroucenou pravdu tohoto nového světového náboženství, kterému budou předsedat mnohé církve, mnohé věrouky, stejně jako velká část katolické církve. Druhá polovina bude tvořena těmi, kteří Mě opravdově milují a zůstanou věrni Pravdě.

Když nepřijmete Pravdu – Pravdu obsaženou v Bibli svaté – budete žít lež. Ve vašich duších už nezbude žádná láska ke Mně, když přijmete lži, kterými budete krmeni.

A zatímco mé Slovo může dnes připadat jako hereze, jako tomu bylo během času mého pobytu na zemi, mnozí z vás budou hltat tato poselství, až budete hladovět po Pravdě, až antikrist ovládne vaše národy. Budete se plazit po břiše a křičet ke Mně. Vy, kdo jste se Mi rouhali, si budete chtít vyříznout jazyk, až vám dojde, jak mě vaše slova urazila. Trpělivě čekám na tento den, ale pokud byste se postavili přede Mne a bránili Mi dosáhnout duše, odetnu vás. Pokud byste pokračovali v rouhání proti Mně tvrzením, že moje poselství jsou dílem Zlého, pak vám nebude nikdy odpuštěno. Neboť to je ten největší hřích proti Bohu.

Nezapomeňte, že v tomto posledním čase přicházím k Božím dětem, abych naplnil smlouvu mého Otce. Jeho vůle může být nyní uskutečněna na zemi tak jako v nebi. Nikdo z vás nemůže zabránit, aby se tak stalo. Nikdo z vás, i když někteří Mě nenávidí, nemůže zabránit mému Druhému příchodu. Ti, kteří křičí v hněvu proti mému Slovu a prohlašují, že pochází od Satana, budou přebývat s šelmou na věky.


Váš Ježíš


zpět