804. Poselství Ježíše ze dne 23. května v 22:30.


MOJI KŘESŤANŠTÍ VOJÁCI VYTVOŘÍ NEJVĚTŠÍ ARMÁDU PROTI ANTIKRISTU


Má vroucně milovaná dcero,

moji milovaní následovníci po celém světě brzy pocítí moji přítomnost, neboť se jim v srdci dám poznat, jak to dosud nezažili. Tak připravím křesťany k boji v mém jménu pro záchranu duší všech.

Moji křesťanští vojáci vytvoří největší armádu proti antikristu. Mluvím o všech těch, kteří Mě znají a zůstávají věrni mému svatému učení, obsaženému v nejsvětější Bibli. Mluvím také o těch, kteří praktikují svou víru; o těch, kteří ve Mne věří, ale nenavštěvují Mě a o všech, kteří zůstávají věrni Pravdě. Shromáždíte se v každém koutu světa, a i když se přidáte k mé armádě zbytku mluvící mnoha jazyky, spojíte se do jednoty ve Mně.

Ti, kteří následují tato poselství, utvoří jádro a z něho vyrostou výhonky a pak větve mé armády po celém světě. Ani jediná země nezůstane nedotčená mým Duchem Svatým prostřednictvím Knihy Pravdy.

Kniha Pravdy vás sjednotí, až vaše víra bude zkoušena. Když s věrností ke Mně budou prováděny změny a až budu vyhozen z vašich kostelů, pošlapán a pak odstraněn z dohledu – povstanete a udržíte mé Slovo naživu. Plamen Ducha Svatého vás povede na každém kroku této cesty. Pocítíte sílu a odvahu, která překvapí i toho nejmírnějšího mezi vámi. Slabý se stane silným. Bojácný se stane statečným a utiskovaný bude kráčet kupředu jako válečník Pravdy. A po celý čas, kdy moje armáda zbytku bude růst a sílit po miliónech, bude před ni vršeno mnoho překážek.

Urážky, obviňování z rouhačství, lži, hněv a nenávist se stane jejich údělem. Zmatek bude vidět všude mezi pomlouvači, jejichž argumenty se budou jenom hemžit nepřesnostmi, protimluvy a nesrozumitelnými formulacemi. Satanův vliv bude vždy vytvářet zmatek, nepořádek, nelogické a lstivé argumenty, a vždy ochucené nenávistí k Božím dětem. Ti, kteří jsou požehnaní Světlem Božím a Světlem Pravdy, budou přitahovat strašné a nenávistné útoky. Můžete si být jisti, že tam, kde jsem přítomen, bude velké pronásledování těch, kteří hlásají mé Slovo. Čím větší je pronásledování vůči jakékoliv Boží misi, tím více si můžete být jisti, že Satan je tím velmi rozzuřen.

Když trpíte – jak tomu také bude – nenávistí, projevovanou vám proto, že jste zvedli můj kříž a následovali Mě, tím neklidnější bude šelma, a tím usilovnější bude práce duší poskvrněných hříchem pýchy, aby vás zničily. Nesmíte si všímat těchto útoků. Buďte v pokoji, neboť když narostou v počtu, s intenzivní nenávistí vůči vám, budete s jistotou vědět, že jste v opravdové jednotě se Mnou, vaším Ježíšem.

Jděte v lásce a pokoji a vězte, že žiji ve vašich srdcích.


Váš Ježíš


zpět