802. Poselství Ježíše ze dne 20. května 2013 v 22:52.


NEJDŘÍVE KE MNĚ PŘIJDOU VŠICHNI Z KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ. POTOM SE ČASEM OBRÁTÍ ŽIDÉ A KONEČNĚ MĚ PŘIJMOU


Má vroucně milovaná dcero,

jak tato mise nabývá na síle, mé Slovo zazní v mnohých jazycích. Moje poselství dávaná vám dnes, zažehnou mé svaté Slovo v Novém Zákonu. Má poselství také připomenou světu Slovo Boží, které je obsaženo v nejsvětější Bibli.

Nepřepisuji Slovo, jen vám připomínám, co znamená dnes. Oslovuji svět také v přípravě na můj Druhý příchod, neboť nechci, aby lidé byli ztraceni. Pozoruji s velkou láskou a radostí, jak Mě moji věrní následovníci přijímají takového, jaký jsem. Ti, kteří okamžitě věděli, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo k nim promluvil skrze tato poselství, jsou požehnaní. Jsou to ti, co nikdy nepochybovali. Vnímali moji přítomnost. Mé Slovo probodlo jejich srdce jako meč. Můj Duch se dotkl jejich duší. Věděli. Poznali Mě, a jak pro to trpí.

Mé vzácné děti, vězte, že když jste odpověděli na mé volání, že jsem vám dal výjimečný dar, požehnání, které vám pomůže vydržet tuto cestu do věčného života. Budete potřebovat tyto dary, protože budete páteří mé armády zbytku a povedete ostatní, kteří vás budou nakonec následovat.

Lidé ze všech národů vás budou následovat, až se nebudou mít kam obrátit a vy s nimi budete sdílet mé učení. Všem věrným Mně, Ježíši Kristu, budou dány nové dary pomáhající jim ke spojení kolem celého světa v jednotě se Mnou. Nejdříve ke Mně přijdou všichni z křesťanských církví. Potom se časem obrátí židé a konečně Mě přijmou.

Všechna ostatní náboženství poznají pravdu mého učení a budou Mě také následovat. Ale ne všichni Pravdu přijmou, třebaže jim bude předložena přímo před oči.

Pak zde jsou nevěřící, z nichž mnozí jsou dobří lidé. Lidský intelekt užívají na všemožné zdůvodnění, proč Bůh neexistuje. Přesto poběží ke Mně jako první, včetně mnoha jejich křesťanských protějšků, vlažných ve své víře. Jejich srdce budou otevřena, a protože uvidí, jaká svědectví přináším, poznají, že je volám. Nebudou Mi odporovat, ne jako ty tvrdošíjné duše, které si myslí, že vědí víc než Já o slibu mého návratu, který jsem učinil, abych naplnil poslední smlouvu.

Každý úkol, který vám dávám, povede stále více národů k tomu, aby zvedly můj kříž a vytvořily jedinou cestu, vedoucí ke Mně. Nikdy neváhejte kráčet se Mnou, když vás volám, protože když Mi odpovíte, zničíte moc zla. Zlo vám může způsobit bolest, ale když Mi dovolíte, abych vás vedl, můžete překonat každou překážku na vaší cestě.

Miluji vás a vedu vás, stejně jako ochraňuji mé modlitební skupiny po celém světě.


Váš Ježíš


zpět