801. Poselství Ježíše ze dne 19. května 2013 v 20:08.


A PAK, PRÁVĚ KDYŽ NA MĚ ZAPOMENOU, MÁ CÍRKEV VSTANE Z MRTVÝCH, STEJNĚ TAK, JAKO JÁ


Má vroucně milovaná dcero,

v mém Novém ráji smrt už nebude mít nad dětmi Boha, které Ho milují, žádnou moc.

Žel, tato poselství zbytečně vystraší ty, kteří se obávají, že budou čelit smrti, až bude tato země odstraněna ve prospěch nového nebe a nové země. Není to pravda. Těm, kteří najdou u Mě přízeň a přijmou moji ruku milosrdenství, bude dán dar života. Potom, co se uskuteční Varování, dokonce i ateisté, nevěřící, nekřesťané a lidé každé víry se obrátí ke Mně a přijmou můj dar. To bude potom, co porazím šelmu, neboť dám věčný život miliardám duší, které žijí ve světě.

Hřích, který šelma přivedla k Adamovi a Evě, přestane existovat. Mé milosrdenství ji přemůže. A právě tak jako hřích ničí tělo, mé Světlo přinese lidstvu věčný život. Smrt, nemoc, stáří už nebude v mém Novém ráji více existovat. Mé vybrané děti – jsou jich miliardy – budou mít dokonalé tělo a duši v jednotě s Boží vůlí mého Otce.

On, můj Otec, dal věčný život Adamovi a Evě, a oni jej odmítli. A tak jim a všem jejich potomkům byl odepřen dar ráje a věčného života. To se nyní konečně změní. Můj život, smrt a zmrtvýchvstání se musí nyní, v této poslední části mé smlouvy, znovu zopakovat. Má církev byla, stejně jako Já, pronásledována a nyní vytrpí nemilosrdné bití, bolestivý útok a zdánlivě zdrcující porážku. A až bude ukřižována a odvržena, bude se zdát, že je spálena a zapomenuta.

Pohanství bude vzkvétat. Ale protože bude ovlivňováno a vedeno Zlým, bude opatrné, aby se nepředvedlo v pravých barvách. Bude představeno světu jako nová forma sociální spravedlnosti – nová forma humanismu, kdy všechny potřeby lidí budou zajištěny. Tyto potřeby budou zahrnovat právo hřešit, ale na tyto hříchy bude pohlíženo, ve vzdoru proti Bohu, jako na morální práva člověka.

Jak odporné pro Mne, Ježíše Krista, bude toto bezbožné jednotné celosvětové náboženství. Nejen že se ke Mně obrátí zády, ale zahrne také satanské symboly na místech, kde bude vystaven můj kříž, tím nejkomičtějším způsobem. Moje hostie bude odstraněna. Na oltářích kostelů bude prováděn jiný druh oběti. Bude to šelma, kterou budou otevřeně uctívat, a ta jim, na oplátku, dá mnoho sil. Proto mnozí uvěří, že ti, kteří vládnou nad touto ohavností, budou mít zázračnou moc. A i když jim může připadat, že následují dobrou a řádnou církev, nesklidí nic, než temnotu.

V kostelích, které byly postaveny k uctívání Mne, Ježíše Krista, uvidíte oslavy a obscénní chování, ale Já nebudu přítomen. A pak, právě když na Mne zapomenou, má církev vstane z mrtvých, stejně tak, jako Já. Znovu ožije na veřejných místech. Pak shromáždím všechny moje děti, které zůstaly věrné mému Slovu a ty, jejichž oči byly otevřeny Pravdě. Potom spolu s těmi, kteří očekávali Velký den, ale jsou mrtví, vystoupíme do Nového ráje.

Ti, kteří mě odmítnou i potom, až udělám vše pro záchranu jejich duší, budou zavrženi. Tehdy začne má vláda a bude vytvořeno království, které Mi slíbil můj Otec.

Vůbec se nebojte budoucnosti, neboť jen mé nové království uspokojí vaše ubohá, smutná srdce. Jen mé království vám dá věčný život.

Musíte se modlit za každého z vás, abyste se stali hodnými obdržet tento velký dar.


Váš Ježíš


zpět