800. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2013 v 13:16.


JE-LI PŘÍTOMEN DUCH SVATÝ, ROZŠÍŘÍ SE JAKO OHEŇ A ROZMNOŽÍ BOŽÍ SLOVO MNOHÝMI JAZYKY


Má vroucně milovaná dcero,

dar Ducha Svatého bývá velmi často nepochopen. Je to vzácný dar a je vyléván na lidstvo z Boží velkorysosti. Je dáván s velkou láskou všem, ale ne každý jej přijme. Ne každý je schopen přijmout tento dar. Ti, kteří věří, že si tento dar zaslouží, protože říkají, že Mě znají a kteří jsou po všech stránkách vzděláni v teologii, nejsou nutně připraveni přijmout tento nejsvětější dar.

Moje milovaná Matka musela mým apoštolům trpělivě vysvětlovat po dobu deseti dnů ve večeřadle důležitost pokory. Bez pokory nemůžete být naplněni tímto darem z nebes. Někteří z mých apoštolů si mysleli, že jako vybraní stoupenci byli lepší, než obyčejní lidé, protože ke Mně byli blíže, a že jiní by měli bezděčně padat k jejich nohám. Ale, samozřejmě, to není to, co jsem je učil. Má Matka strávila mnoho hodin tím, že jim vysvětlovala, jak pýcha může bránit Duchu Svatému vstoupit do jejich duší.

Když Duch Svatý vstoupí do duše, přináší s sebou mnoho darů. Může to být dar poznání, dar jazyků, dar moudrosti, dar lásky, dar uzdravování, nebo dar proroctví. Pokud jde o mé apoštoly, ti si brzy uvědomili, jakmile dostali tento dar, že nikdy nemohou dovolit hříchu pýchy, aby potom poskvrnil jejich misi. Neboť jakmile pýcha zasáhne osobu, která dostala dar Ducha Svatého, Duch Boží zmizí a na jeho místě se usadí duch temnoty.

Temná duše nemůže vylévat Světlo Ducha Svatého na ostatní. Může šířit jen temnotu. Temnota ducha oklame ostatní. To je zvlášť ošidné, když to přichází od někoho, na něhož je pohlíženo jako na svatého stoupence nebo znalce mých učení. Vše, co z toho vzejde, je nenávist, neklid a pocit beznaděje.

Abyste dostali dar Ducha Svatého, vaše duše musí být očištěny a oproštěny od hříchu pýchy, jinak vám nebude nikdy udělen. Je-li Duch Svatý přítomen, rozšíří se jako oheň a rozmnoží Boží Slovo mnohými jazyky. Vyvolá uzdravení mysli, těla i ducha a přinese s sebou moudrost, která může pocházet jen od Boha. Rozšíří obrácení po celém světě.

To pak bude ovoce, podle něhož poznáte, že Duch Svatý je přítomen. Hojnost každého možného daru, včetně zázraků z nebe se nyní vyjevila v Knize Pravdy pro dobro všech – v Knize, slíbené lidstvu pro tyto časy. Přijměte ji s laskavým srdcem a vzdejte díky Bohu za jeden z posledních darů z nebes před Velkým dnem.


Váš Ježíš


zpět