798. Poselství Ježíše ze dne 17. května 2013 v 14:02.


SVĚT SE BUDE RADOVAT, PROTOŽE SOUČASNĚ S MOU CÍRKVÍ V ŘÍMĚ BUDOU PODŤATY I ŽIDOVSKÉ NÁRODY


Má nejdražší dcero,

v důvěrnosti ti odhaluji mou bolest a zármutek, když opět prožívám smrtelnou úzkost, zase celou znovu, kterou jsem snášel v Olivové zahradě.

Tehdy byla má bolest, vyvolaná Zlým, který Mi ukázal vize budoucnosti, způsobené pohanstvím, které ve vaší době zachvátilo zemi. Poznal jsem tehdy nenávist, která, stejně jako můžete vidět dnes, existuje vůči Mně, Ježíši Kristu, ve světě.

Moje utrpení je umocněno skutečností, že lidstvo ještě plně neporozumělo oběti, kterou jsem vykonal pro jejich duše. Moje ukřižování přineslo spásu všem generacím, včetně vaší v dnešním světě. Má bolest je v této době velká a mé utrpení se projevuje v tobě, má dcero, a v dalších obětujících se duších, abych mohl zachránit nejvíce zpustošené mezi vámi.

Prolévám hořké slzy a mé srdce se dme, jak je ve vašich zemích hřích šířen zákony, kterými bude nevinným duším vnucováno pokušení. Nejen, že budou mít pocit, že hřích může být omluven, protože zákony jejich zemí jej tolerují, ale budou také obviňováni z porušení zákonů ve svých zemích, budou-li zachovávat mé svaté Slovo.

Ó, jak jste oklamáni. Jak daleko jste ode Mne zbloudili. Jak velice jste Mě urazili. Vy, odpovědní za hlásání mého Slova, slyšte Mě. Vaše povinnost je vždy hlásat mé Svaté Slovo. Váš slib je být poslušen mému Slovu a mému učení, jak bylo dáno při ustavení mé církve na zemi. Neodchylte se nikdy od Pravdy. Připravte si duše, neboť brzy budete proti své vůli přinuceni zapřít Mě ve svátosti. Musíte být stále bdělí kvůli velkým změnám, které leží před vámi.

Volám k celému lidstvu, odpovězte na můj hlas, hlas lásky, hlas vašeho Pána. Už brzy Mě uvidíte. Potom vám budou odstraněny pavučiny z očí a Pravda bude jasná. Na úsvitu dne mého milosrdenství musíte vědět, že můj Druhý příchod nastane velmi brzy poté. A zatímco toužím, aby se všichni z vás ke Mně obrátili, pláču zármutkem pro ty duše, které jsou pro Mne ztracené.

Musím varovat vás, kteří se Mě pokoušíte zastavit v záchraně duší, že vás potrestám, budete-li dál vzdorovat Božímu Slovu. Ne ve vztahu k těmto poselstvím, třebaže jsem smutný z toho, že mi nebudete naslouchat, ale pro odstraňování mého Slova z vašich národů.

Světlo bude bojovat s temnotou. Světlo Boží vás udržuje naživu. Temnota vás ničí. Moje Světlo bude stále jasnější a jasnější, než bude zrušena moje nejsvětější eucharistie. Pak bude slábnout. Moje církev se potom začne rozpadat a bude to vypadat, že umře. Svět se bude radovat, protože současně s mou církví v Římě budou podťaty i židovské národy. Bude to největší podvod, jaký lidstvo postihne a ty, kdo přijmou tuto odpornou podobu pohanství, smetou přívaly vod. A potom, až ohně očistí zem, moje církev opět povstane v plné slávě. To bude konec hříšníků, kteří odmítají moji ruku, ale také začátek věčného života pro ty, kteří Mě milují.


Váš Ježíš


zpět