797. Poselství Ježíše ze dne 16. května 2013 v 15:30.


LÁSKA PŘICHÁZÍ JENOM ODE MNE. NE VŠAK NENÁVIST.


Má vroucně milovaná dcero,

bude to mocí lásky, že lidstvo může být a bude zachráněno. Láska, o které mluvím, je Boží láska, která plyne do srdcí lidstva. Boží láska je přítomná v srdcích všech jeho dětí, včetně těch, kteří Ho odmítají. Bude to vaše vzájemná láska jedněch k druhým, která vás podpoří během zkoušek, které leží před vámi. Prokažte lásku i soucit k vašemu bližnímu, buďte laskaví k chudým, slabým a bezmocným a udělám vás mými na věčnost.

Ti, kteří zacházejí tvrdě s ostatními, způsobují bolest těm, jimž vládnou, šíří klepy plné zášti, budou jako prázdné nádoby, které Mi nemají co nabídnout. Musíte se vždy řídit mým učením. Láska přichází ode Mne. Ne však nenávist. Ti, kteří říkají, že Mě uctívají a mluví špatně o ostatních, ačkoliv prohlašují, že zachovávají mé Slovo a brání mé jméno – Mě neuctívají. Urážejí Mě a jejich hanba se stane zřejmou ve Velký den. Nikdy ani na okamžik se nedomnívejte, že můžete žít bez lásky k ostatním ve svých srdcích, neboť když nemáte lásku pro jiné, pak popíráte dar, který je dán svobodně všem Božím dětem. Pokud Mě opravdu milujete, budete zacházet s jinými s láskou a úctou. Jste-li k ostatním krutí, mluvíte o nich špatně nebo je nespravedlivě kritizujete, potom odmítáte lásku, kterou jsem vám udělil. Na jejím místě je nenávist. Nenávist k jinému člověku přichází od Satana. Když dovolíte nenávisti zatvrdit vaši duši, vzdálíte se ode Mne a budete v duši hluboce rozrušeni.

Když milujete jiného v mém jménu, dáte to najevo svými slovy, skutky a projevy soucitu. Láska Boží, žitá podle jeho přání skrze jeho děti, může zachránit lidstvo. Láska vítězí nad zlem. Satanova moc je zničena v okamžiku, kdy projevíte lásku ostatním, kteří se k vám chovají špatně. Musíte se velmi snažit, abyste dovolili lásce vás zahalit a mohli šířit tuto velkou milost k ostatním.

Láska plodí lásku v druhých. Láska přináší život. Láska přináší odpuštění. Láska ničí zlo. Bez lásky bude zlo vzrůstat.


Váš Ježíš


zpět