795. Poselství Ježíše ze dne 14. května 2013 v 21:00.


TI, KTEŘÍ SE ŘÍDILI BOŽÍM SLOVEM DANÝM PROROKY PŘEDE MNOU, BYLI PRVNÍMI, KDO NA MNE PLIVALI


Má vroucně milovaná dcero,

těm, mezi mými stoupenci, kteří trpí kvůli své víře v tato poselství z nebes, musím říct toto:

Jakkoliv je vaše utrpení těžké, musíte vědět, že jste byli požehnáni mým darem, který jsem vám dal, aby vám pomohl otevřít oči k vnímání Pravdy. Špatné zacházení, které budete muset snášet v mém jménu kvůli vaší věrnosti k těmto poselstvím, přijde od těch, kteří jsou vám blízcí. Zvláště mnozí moji posvěcení služebníci, kteří odmítají Mě hledat skrze toto mé svaté Slovo, vám způsobí nejvíce bolesti. Budete pomlouváni, znevažováni, postihováni, kritizováni a zesměšňováni, a přesto tito stejní lidé budou tvrdit, že mluví v mém svatém jménu.

Musíte snášet tuto bolest, stejně jako moji apoštolové a stoupenci ji museli vydržet. Během času mého pobytu na zemi jsem byl vyhnán z Božího chrámu. Moji stoupenci byli varováni, aby se ode Mne drželi daleko, jinak čelili vykázání z církve, pokud by se Mnou byli spatřeni. Když promlouvali mým svatým Slovem a rozšiřovali mé učení, bylo jim vyhrožováno a v některých případech byli bičováni. Byl z nich udělán odstrašující příklad. Ti, kteří se řídili Božím Slovem, daným proroky přede Mnou, byli první, kteří na Mne plivali. Jejich hněv byl způsoben skutečností, že jsem mluvil Pravdu, neboť Pravdu nechtěli slyšet. Polekala je a byla jim nepříjemná.

Naplnění mocí Ducha Svatého, byli moji apoštolové po mém nanebevstoupení nenáviděni mnohými, kteří se účastnili pobožností v chrámech. A i když jejich utrpení bylo velké a křik odpůrců v jejich přítomnosti hlasitý, nezáleželo na tom.

Nic nemůže zabránit šíření mého Slova. Žádný hlas nebude dost silný. Žádný důvod nebude dostatečný. Žádný jed nebude dost silný. Moji moc nelze překonat. Můj Duch Svatý přitáhne miliardy duší do bezpečí mého Nového ráje. Všechny hlasy nespokojených budou utišeny a všechen odpor bude potlačen, neboť zásah mého Otce zajistí, že trní a balvany, znečišťující cestu Pravdě, budou vyhlazeny.

Zůstane jen můj hlas. Bude jediným hlasem autority, který přetrvá, a potom přijde Velký den.


Váš Ježíš


zpět