794. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2013 v 16:38.


MOJE SLOVO JE KONEČNÉ. JE DEFINITIVNÍ. NEMŮŽE BÝT JINÉ SLOVO.


Má vroucně milovaná dcero,

má armáda zbytku poroste v tomto čase velmi rychle a rozšíří se do padesáti osmi národů. Budou mezi vámi vůdci a musíte se sjednotit, ať už jste kdekoliv, tvorbou modlitebních skupin Ježíš lidstvu.

Nejdříve přiveďte do vašeho stáda všechny, kteří Mě následují, a pak se vydejte přitáhnout všechny, kteří následují různá učení. Nemohl bych nikdy dát přednost jedné duši před jinou. Přeji si, abys mluvila ke všem, kteří ve Mne nevěří, a slibuji ukázat jim Pravdu během Varování. Shledají obtížným Mě popřít, neboť uchvátím jejich duše způsobem, který je překvapí a ohromí. Můj Duch Svatý sestoupí na každý národ, kde budou ustanoveny mé modlitební skupiny.

Znásobím množství zázraků, jichž jste už byli svědky tam, kde jsem uzdravil mysl, ducha i těla ubožáků a nemocných mezi vámi. Poznáte Mě podle mé přítomnosti, kterou jsem vložil do těch, kteří Mě žádají o přízeň. Jste vskutku požehnaní – vy, děti této generace, kteří jste byli v takovém množství vybráni, abyste užívali věčný život v mém království, jenž nemá konce. Smrt bude vámi poražena. Zlo bude pohlceno silou vaší vytrvalosti a hřích nebude dále ničit vaše duše.

Mé děti, je třeba udělat ještě hodně práce. Dovolte Mi vést vás skrze mé modlitby modlitební kampaně, protože otevřou vaše oči k Pravdě. Jakmile budete moci vidět Pravdu, budete ve svých srdcích vědět, co dělat. Jen drobná rada – odmítnou-li vámi předávanou Pravdu, zůstaňte zticha. Modlete se za tyto duše, aby jim byla také dána milost přijmout Knihu Pravdy.

Mé Slovo je konečné. Je definitivní. Nemůže být jiné Slovo. Kdokoliv tvrdí, že mluví v mém jménu od doby této mise, započaté v listopadu 2010, nemá právo tak činit, neboť nepřichází ode Mne. Proroci, kteří přišli předtím, a kteří také mluví v mém jménu, jsou požehnaní a budu je stále ochraňovat. Můj hlas promlouvá k světu těmito poselstvími. Má milovaná Matka, Neposkvrněná Panna Maria, také mluví ke svým vizionářům, a také její mise je Mnou požehnána.

Vězte, že Satanova armáda zahrnuje množství falešných proroků, kteří mluví se sladkostí v hlase. Konejšiví, láskyplní a přetvařující se s prázdnými sliby, vám řeknou přesný opak toho, co vám říkám Já. Vězte, že jen můj hlas vám poví Pravdu. Jen můj hlas vám poví o přicházejících událostech, které se skutečně stanou. Nikdo další nemůže, ani nebude mít právo mluvit za Mne, Ježíše Krista, nebo mého milovaného Otce.

Ať vám toto odhalení přinese útěchu a vězte, že jen Nejsvětější Trojice mluví tímto způsobem, s ohněm, který zažehne všechny duše zbavené pýchy a plné pokorné lásky ke Mně.


Váš Ježíš


zpět